Skip to content

Verdighetsenterets opplæringsprogram er god politikk!

En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren er nevnt som et kjernetiltak i den ferske Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg». Og som ett av fem elementer nevnes: “Økt satsing på opplæring av frivillighetskoordinatorer, i regi av Verdighetsenteret i Bergen”. 

19. april la helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre frem meldingen “Morgendagens omsorg”. Meldingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. Blant de fem prioriterte tiltak i meldingen er en nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse – og omsorgssektoren. 
En slik nasjonal frivillighetsstrategi skal bidra til å rekruttere og beholde frivillige i omsorgssektoren. Økt frivillig deltagelse kan styrke enkeltpersoners sosiale nettverk og redusere ensomhet. Her enlenke til pressemeldingen som omhandler nasjonal frivillighetsstrategi.

– Frivillige er en viktig ressurs som vi vil engasjere og motivere. Vi vil gi støtte til rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Dette skal frivillighetsstrategien bidra til, sa helse- og omsorgsministeren.

I Stortingsmeldingen “Morgendagens omsorg” pekes på fem elementer strategien skal bygge på: 
• Økt satsing på opplæring av frivillighetskoordinatorer i regi av Verdighetssenteret i Bergen. Frivillighetskoordinatorer kan bidra til å mobilisere, organisere og koordinere frivillighetsarbeidet. 
• Utvikle og spre nettverks- og nærmiljøarbeid som metode for frivillig innsats 
• Bruke ulike arenaer for frivillighet mer aktivt enn i dag. Blant annet satse på ulike former for eldre- og seniorsentre. Sentrene er gode eksempler på et allmennforebyggende tiltak som motvirker ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, og som skaper aktivitet og sosialt fellesskap. 
• Iverksette en nasjonal sertifiseringsordning for livsgledesykehjem i regi av stiftelsen Livsglede for eldre, som skal bidra til å styrke den aktive omsorgen, sette brukeres sosiale og kulturelle behov i sentrum og mobilisere frivillige omsorgsytere. 
• Drive forskning og kunnskapsutvikling på helse- og omsorgsfeltet. 
Strategien skal videreutvikles og konkretiseres i dialog med kommunesektoren og i samarbeid med kommunene og Frivillighet Norge. 

Øvrige viktige tiltak i meldingen er: 
• Et innovasjonsprogram frem mot 2020 
• Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020 
• Faglig omlegging med større vekt på hverdagsrehabilitering, aktivitet og miljøterapi 
• Et nasjonalt program for velferdsteknologi 
• Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre investeringsordningen etter 2015

Husebø ser store muligheter

– Verdighetsenteret er av den klare oppfatning at knapt noe tiltak innenfor eldreomsorg de neste tiår vil være mer kostnadseffektivt og holdningsskapende enn en satsing på omfattende og organiserte frivillighetstjenester og opplæringstiltak for fagpersonalet innenfor eldreomsorg. Dette gir en klar multiplikatoreffekt, sier daglig leder Stein Husebø, og fortsetter:. 

– Lykkes man med en godt forberedt, plan og struktur for denne satsingen, vil sårbare gamle nå og de neste tiår kunne sikres en siste levetid med livskvalitet og verdighet. 
Verdighetsenteret har nasjonale og internasjonale erfaringer, kunnskap og kompetanse som gir vesentlige bidrag for å oppnå disse målene, og vi ser frem til en konstruktiv dialog med de politiske myndigheter for å bygge opp vårt nasjonale opplæringsprogram ytterligere, slutter Husebø.

Meldingen er nå oversendt Stortinget, hvor det er berammet en høring om saken den 14. mai. For hele meldingen, klikk her (pdf)


Relaterte saker

– Dette kan gi personer med demens en bedre hverdag, sier helsebyråd

19. oktober 2017 Verdighetsenteret er først i Norge med ny metode for demens-pasienter. Nå er Bergen første kommune ut som skal teste den nye metoden. Les mer

Palliativ plan

4. juli 2017 Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes innen eldreomsorg når pasienten nærmer seg den siste fasen. Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende. Beskrive ønsker ved livets slutt Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved Les mer

Forberedende samtale

4. juli 2017 Verdighetsenteret anbefaler bruk av verktøyet Forberedende samtale.   Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege som tar initiativ til Forberedende samtale, i tett samarbeid med pasienten, pårørende og helsepersonell Les mer