2.-3. oktober 2013 arrangerte Verdighetsenteret en samling for fagpersoner i Norge innen feltet frivillighet og eldreomsorg.    Målet for dette seminaret var å gi frivillig innsats innen eldreomsorg et møtested. Initiativtaker Verdighetsenteret  ser…

26. februar 2014 by Eli Lea

2.-3. oktober 2013 arrangerte Verdighetsenteret en samling for fagpersoner i Norge innen feltet frivillighet og eldreomsorg. 

Solstrand
20 deltakere møttes på Solstrand Hotel og Bad for idédugnad, inspirasjon, erfarings- og meningsutveksling. Det nasjonale forumet skal ha årlige samlinger for å styrke og kvalitetssikre satsingen på frivillighet i eldreomsorgen.

 

Målet for dette seminaret var å gi frivillig innsats innen eldreomsorg et møtested. Initiativtaker Verdighetsenteret  ser dette som en av flere måter å møte mandatet om å være en pådriver og et nasjonalt ressurssenter på feltet.  Samtlige deltakere hadde på forhånd fått i oppgave i en 8-minutters presentasjon å si noe om egne mål og forventninger med seminaret. I tillegg skulle alle gi noen stikkord om egen organisasjon, med vekt på hvilke erfaringer man har med frivillighet i eldreomsorgen: Hva får vi til og hvor ligger utfordringene? Det var videre et mål å gjennomføre godt organiserte gruppearbeid begge dager, med gjennomtenkte og stimulerende oppgaver. I tillegg til gruppeprosesser, diskusjon, panel og deltakernes presentasjoner var det satt av plass til et faglig innlegg hver dag.

Fire problemstillinger stod sentralt under seminarets gang: 

  • Hva gjøres innen frivillighet i eldreomsorgen? Muligheter og utfordringer.
  • Hvordan kan vi gjøre hverandre bedre?
  • Hvor ser vi muligheter for konkret samarbeid?
  • Hvordan viderefører vi dette initiativet? Et arbeidsutvalg opprettet?