Verdighetsenteret jobber med to utviklingsprosjekt sammen med Drammen kommune og Fjell kommune. Målet er å lage en modell for hvordan kommunal og frivillig sektor kan jobbe i fellesskap for å møte utfordringene på helse- og omsorgsfeltet på en bærekraftig måte.

16. februar 2016 by Eli Lea

Verdighetsenteret jobber sammen med Drammen kommune og Fjell kommune med å utvikle bærekraftige samarbeidsmodeller mellom kommunal og frivillig sektor.
Verdighetsenteret jobber sammen med Drammen kommune og Fjell kommune med å utvikle bærekraftige samarbeidsmodeller mellom kommunal og frivillig sektor.

Ansatte og frivillige kan sammen skape gode øyeblikk. Verdighetsenteret vil tilrettelegge for et godt samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor. Senteret bidrar derfor i to utviklingsprosjekter med vår spisskompetanse innen tilrettelegging av frivillig innsats i eldreomsorgen. Målet er økt sosial kontakt, mangfold, åpenhet, kreativitet og aktivitet.

Verdighetsenteret ser frivillig innsats som en betydningsfull del av en helhetlig omsorg og en berikende ressurs som kan komplementere offentlige tjenester. Ved å bidra til økt kompetanse på feltet frivillighet styrker og kvalitetssikrer vi det frivillige omsorgs- og aktivitetstilbudet i kommunene.

Gir råd til kommunene

Kommunene Drammen og Fjell ønsker sammen med Verdighetsenteret å utvikle en modell for et godt og bærekraftig samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. Verdighetsenteret er i prosjektene en faglig ressurs som bygger kompetanse og yter rådgivning i forbindelse med kommunenes frivillighetsstrategi i helse- og omsorgssektoren.

Drammen og Fjell har ulike demografiske utgangspunkt, og Verdighetsenteret mener at det vil være interessant i et nasjonalt perspektiv å se hvordan en samarbeidsmodell kan bygges i to ulike kommuner. En god modell skal innebefatte lag, foreninger og organisasjoner samt enkeltfrivillige som ønsker å gjøre en innsats på helse- og omsorgsfeltet.

Kunnskap engasjerer

I Drammen har modellarbeidet pågått siden september 2015, og vi har gjort oss noen nyttige erfaringer. Drammen kommune har allerede en frivillighetspolitikk som er et godt utgangspunkt for prosjektet. Verdighetsenteret og kommunen ser likevel behovet for en egen modell for helse- og omsorgssektoren som adresserer potensialet og de utfordringer vi særlig ser knyttet til frivillig innsats i dette feltet. Vi jobber på systemnivå med å utvikle modellen, samt med oppstart av viktige elementer i denne.

Det arbeides med å tilrettelegge for en god dialog mellom kommunen og frivillige aktører, blant annet ved at vi reiser rundt til frivillige organisasjoner og gjør oss kjent med det flotte arbeidet de gjør på omsorgsfeltet i dag.

Ansatte frivillighetskoordinatorer er nøkkelpersoner i arbeidet med å tilrettelegge for frivillig innsats. I Drammen har hvert omsorgsdistrikt frivillighetskoordinatorer som har ansvar for frivillighetssatsningen lokalt, de fleste av koordinatorene har gjennomført eller er i gang med Verdighetsenterets videreutdanning Frivillighetskoordinering – eldreomsorg. En viktig del av modellarbeidet blir å legge til rette for at alle koordinatorer har like forutsetninger for å gjøre sitt arbeid, samt å skape et faglig nettverk for koordinatorene. Det er også avgjørende å finne gode løsninger for opplæring av frivillige slik at de skal kunne føle seg trygge i rollen som frivillige inn i helse- og omsorgssektoren.

Like viktig er det å gi kunnskap til ansatte om frivillighetens egenart og de frivilliges rolle og funksjon. Slik innsikt gir større trygghet i samhandling med frivillige aktører, og kan åpne opp for et fruktbart samspill. Kunnskap engasjerer – og et positivt engasjement skal legge grunnlaget for en god samarbeidskultur.

Samarbeidet med Fjell kommune startet i januar 2016, og vi er sikre på at nye og viktige erfaringer kommer til å gjøres gjennom dette arbeidet.