Fjell kommune har samarbeidet med Verdighetsenteret om å utvikle en modell som skal styrke samspillet mellom kommuner og frivillige.

6. juni 2018 by Kristine Askvik

Målet med samarbeidsmodellen er å skape et best mulig samarbeid mellom frivillige og helse – og omsorgssetoren i den enkelte kommune. Dette skal komme til nytte både for beboere, pasienter, ansatte, frivillige og pårørende.

– Forskning viser at mange kommuner ønsker å samarbeide mer med frivillig sektor for å berike helse- og omsorgstilbudet, men de trenger modeller og gode eksempler på hvordan dette kan gjøres. Dette er også etterlyst i den nasjonale strategien for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet, sier Julie Tessem. Hun er rådgiver ved Avdeling for frivillighet ved Verdighetsenteret og har vært Verdighetsenteret sin prosjektleder i utviklingsprosjektet i Fjell.

Verdighetsenteret har jobbet tett opp mot Fjell kommune og Drammen kommune for å utvikle samarbeidsmodellen.

Les mer: Se hva frivillige og ansatte får til i samarbeid ved Fjell sjukeheim. Bli med på trøndersk reisekafé på Sotra!
Les mer: Les mer om utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg 

– Det har vært viktig og lærerikt for oss å både diskutere og implementere tiltakene i modellen i de ulike kommunene. Vi sitter på kunnskap om forskning på feltet og hva frivillighetskoordinatorer og andre ansatte rundt om i landet erfarer, men for å finne fram til tiltak som fungerer må man jobbe tett opp mot praksis. Ulike innbyggertall, geografi og organisering av tilbud skaper ulike behov, så det har vært spennende å jobbe så tett opp mot to ulike kommuner over tid. Målet med å lage en modell er jo at den skal ha overføringsverdi og vi håper denne modellen kan være en ressurs for alle kommuner som er interessert i å samarbeide mer med frivillige, sier Tessem.

Tradisjonelt har det vært mest vanlig at frivillige har bidratt inn på institusjoner. I Fjell jobber de nå med å skape koblinger mellom frivillige og hjemmeboende eldre.

– Fjell kommune lykkes også med å nå ut til hjemmeboende eldre gjennom et samarbeid mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentralen og frivillighetskoordinatorer i hjemmetjenestens soner. Her har frivillighetskoordinatorene i hjemmetjenesten som kjenner tjenestemottakerne godt vært avgjørende for å skape gode koblinger mellom de eldre og frivillige. Denne måten å inkludere frivillige på er pionerarbeid vi kommer til å se mer av fremover, sier Tessem.

Dette er de viktigste elementene i samarbeidsmodellen: 

  • Styrke kommunen sitt samarbeid med frivillig sektor ved å ansette en kompetanseperson på frivillighet i helse- og omsorgssektoren
  • Utdanne frivillighetskoordinatorer på alle kommunale institusjoner, botilbud og hjemmetjenestesoner
  • Etablere faglig forum for frivillighetskoordinatorene
  • Felles rutiner for å ta imot og følge opp frivillige
  • Introduksjonskurs for frivillige i helse- og omsorgsektoren
  • Skape god kultur for frivillighet på arbeidsplassene
  • Tverrsektorielt samarbeid om frivillighet i kommune
PROSJEKT I FJELL: Verdighetsenteret og Fjell kommune har samarbeidet om prosjektet. Her er Eirin Hillestad (fra venstre) fra Verdighetsenteret, frivillighetskoordinator Guri Gjermstad Dypvik og leder for frillighetskoordinatorene i Fjell kommune, Unni Sørensen. Foto: Silje Katrine Robinson

 

Unni Sørensen er leder for frivillighetskoordinatorene i Fjell kommune. Hun, Dypvik og alle de andre frivillighetskoordinatorene i kommunen har tatt utdanningen frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

– Det var veldig viktig at vi tok utdannelsen. Utdanningen åpnet opp øynene min. Før trodde jeg at frivillighet kun besto i å steke vafler. Nå vet jeg at det er mye mer enn det. For oss som jobber i kommunen er det viktig at vi forstår behovene til både de frivillige og de som er mottakere av hjelp, sier Sørensen.

I løpet av utdanningen har alle deltakerne hvert sitt prosjekt. Dypvik valgte reisekafeen som sitt prosjekt. Her samarbeider hun tett med frivillige.

– De frivillige kommer også for sin egen del. Det er fint å se hvor mye trivsel som kan oppstå ved å ha faste grupper med frivillige. Jeg tror det er helt avgjørende med god trivsel om man skal lykkes over tid, sier Dypvik.

SAMARBEID: Eirin Hillestad (til venstre) fra Verdighetsenteret besøkte Guri Gjermstad Dypvik og reisekafeen ved Fjell sjukeheim. Foto: Silje Katrine Robinson

 

Nedenfor utdyper Unni Sørensen om hvordan det har gått med arbeidet til nå, og hva som er planene fremover når det gjelder å satse på frivillige og styrke samarbeid med frivillige.

Hva er erfaringene deres med arbeidet med samarbeidsmodell mellom frivillige og kommunen?

– Det har de siste årene blitt gjort et godt stykke arbeid fra kommunen sin side for å legge mer til rette for frivillige, og frivillige organisasjoner innen helse- og omsorg. Her har vi fått veldig gode råd fra Verdighetsenteret som vi har fulgt. Vi ser at det fungerer og at frivillige har mye å tilby som for eksempel kommunen ikke tilbyr eller har muligheten til å tilby. Dette øker helt klart kvaliteten på tjenestene og brukeropplevelsen for våre tjenestemottakere. Som dere ser her på Reisecaféen er det mye glede i samvær med frivillige, men gleden går begge veier.

– Hvordan fungerer samarbeidet med frivillige nå sammenlignet med tidligere?

– Samarbeidet med frivillige har alltid vært godt i Fjell. Samarbeidet er nok mer oversiktlig nå, og gir et tydelig og klart skille mellom frivillig – og kommunal sektor. Dette er veldig viktig slik at det ikke er noen tvil om hvem som har ansvar for hva. Forskjellen er vel at vi fra kommunen sin side nå har et mer forutsigbart system for å ta i mot frivillige, spesielt innen helse- og omsorg. Vi tilbyr kurs og ulike arrangementer. Det virker som de frivillige setter stor pris på dette, og at vi også får vise at vi setter stor pris på alt de gjør for innbyggerne i kommunen. For kommunen betyr det også mye å se at folk ønsker å ta i mot frivillige, og at folk ønsker å bli frivillig. Frivillige er populære folk!

– Hva er de viktigste endringene som er kommet på plass?

– Et forutsigbart system hvor frivilligsentralen er døren inn for så å lose nye frivillige videre inn i systemet. Da får de frivillige drive med det de er interesserte i, og de får den undervisningen de trenger i forkant av oppdragene. Videre oppfølging får de av frivilligkoordinatorene. Kommunen har rollen som tilrettelegger.

– Hva blir det viktigste å fokusere på fremover?

– Akkurat nå har vi fokus på sommerfesten for frivillige som vi skal ha i Straumeparken 21. juni. Her blir det sang og underholdning og ordføreren vil takke frivillige for innsatsen. Det er viktig å vise at vi setter pris på alt de frivillige gjør for våre innbyggere. Til høsten vil det være nødvendig å videreutvikle tilbudet og aktivitetene sammen med frivillige og frivillige organisasjoner.