Tett samarbeid med frivillige er viktig for å lykkes med reformen Leve hele livet.

25. oktober 2018 by Kristine Askvik

Reformen “Leve hele livet” ønsker å bidra til økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre.

Stortingsmeldingen peker på en virkelighet flere kjenner til; mange eldre er ensomme og inaktive, og det kan være sosiale, kulturelle, eksistensielle behov som i større grad kunne vært ivaretatt. Det er utfordrende å tilby nok variasjon i tilbud og tilpassede aktiviteter.

Reformen baserer seg på innspill av behov og utfordringer i eldreomsorgen, og lister opp relevante tiltak. Det er gjort et arbeid med å samle gode eksempler og ideer og kommuner blir nå bedt om å vurdere disse hos seg.

– Vi ser at det ligger et stort potensial i å involvere frivillighet som et supplement for å løfte dette feltet. Vi vet også at for at frivilligheten skal finne sin plass, bli godt tatt i mot og settes i et system så trengs det en funksjon for å gjennomføre dette, sier Susanne Fagerbakke, rådgiver ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.  

Frivillighetskoordinatorer og samfunnskontakter
«Leve hele livet» anerkjenner behovet for tilrettelegging, og anbefaler å opprette en funksjon med ansvar for dette. I meldingen kalles funksjonen samfunnskontakt. 

– Spør du dem som er frivillighetskoordinatorer i dag, vil de nok si at det er nettopp samfunnskontakter de er. De er brobyggere og et bindeledd mot nærmiljøet, frivillige organisasjoner, institusjoner, næringsliv og familier/pårørende i lokalsamfunnet, sier Fagerbakke. 

350 deltakere til nå
Verdighetsenteret har en skreddersydd utdanning for de som skal koordinere frivillighet i eldreomsorgen. Over 350 frivillighetskoordinatorer fra hele landet har tatt utdanningen.

– Utdanningen er nevnt som et tiltak i reformen “Leve hele livet” og den kvalifiserer til å mobilisere, organisere og lede frivillig innsats. Utdanningen egner seg for en bredde av koordinatorer – både i frivillige organisasjoner, på institusjon, hjemmetjeneste, sykehus, frivilligsentral og på et overordnet nivå i kommunen, sier Fagerbakke. 

Involvering av frivillighet kan være nybrottsarbeid eller det skal videreutvikles. I utdanningen skal du reflektere over egen rolle og øke kompetansen på å koordinere frivillig innsats for din målgruppe i ditt lokalmiljø.

Får veiledning
Verdighetsenteret henter inn erfarne forelesere og koordinatorer som deler av sin kompetanse.

Deltakere får veiledning i å involvere frivillige og gjennomføre en aktivitet eller et prosjekt lokalt i løpet av utdanningen. Deltakerne får også et nettverk og vi arrangerer årlige treff med faglig påfyll for tidligere deltakere.

– Noen jobber med dette for første gang, noen har erfaring og vil videreutvikle seg, andre jobber kanskje med frivillighet i en ny kontekst. Ved å samle koordinatorer på tvers lærer man også av hverandre. Ideer og innspill fra nettverket man danner blir veldig verdifullt for de som jobber med frivillighet sier Fagerbakke.

– Både undersøkelser på feltet og reformen viser at sentrale suksesskriterier for å lykkes i arbeidet med frivillige er koordinatorrollen og en gjennomtenkt og kompetent organisering. Dette kan vi bidra til, sier Fagerbakke.

Les mer om utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg her
Ønsker du å melde deg på utdanningen som starter i Bergen i november, kan du melde deg på herHar du ikke mulighet nå, så kommer det nye kull høsten 2019, både i Oslo og Bergen.