– Vi må lære av Møre og Romsdal og innføre palliativ plan i hele landet, sier faglig leder Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret.

9. april 2019 by Kristine Askvik

– Vi kan lære av det viktige arbeidet som er gjort i Sula kommune og Møre og Romsdal. Palliativ plan bør innføres i hele landet, sier Gro Helen Dale, faglig leder ved Verdighetsenteret.

Deltakerne på utdanningen Palliativ eldreomsorg ved Verdighetsenteret får undervisning og veiledning i bruk av forhåndssamtaler og palliativ plan. Etter samarbeid med Stein Husebø ved Verdighetsenteret startet Sula kommune opp sitt nybrottsarbeid innen palliasjon. Resultatene fra Sule og Møre og Romsdal ble presentert på Verdighetskonferansen- Kreativ omsorg i mars 2019.

Trengte nye verktøy
Tilbake i 2011 søkte Sula kommune om prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å drive med kompetanseheving innen palliasjon. De merket behovet for et verktøy på systemnivå.

– Vi så at palliasjon ofte var avhengig av hvem som var på vakt. Vi hørte om palliativ plan fra Stein Husebø. Vi tok i bruk en lignende variant, sier Tanja Alme. Hun er kreftkoordinator i Sula kommune og prosjektleder for palliativ plan i Møre og Romsdal.

Les mer: Dette lærer du på utdanningen Palliativ eldreomsorg (lenke)
Les mer: – Det verste er pasienter som dør i skytteltrafikk mellom sykehus og sykehjem, sier Husebø (lenke)  

Fra papir til elektronisk
Den første planen de tok i bruk var i papirform. Det satte begrensninger, for eksempel i samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten og mellom ulike aktører. Planen var bare for den siste fasen og ble kanskje bare brukt de siste ukene eller dagene.

– Vi ønsket en palliativ plan man kunne bruke over lengre tid, oppdatere underveis med pasient og pårørende sine tanker og ønsker, og dele med ulike aktører. Da trengte vi en elektronisk plan, sier Alme.

Kommunen søkte om flere prosjektmidler, og tok initiativ til et samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og helseforetaket. De opprettet en tverrfaglig ressursgruppe med representanter fra både kommunene og helseforetaket.

– Vi gjennomførte en stor kartlegging som viste at det var få som brukte palliativ plan, men at det var et stort ønske om en felles innføring, sier Alme.

Nå er elektronisk palliativ plan innført i både helseforetaket og i kommunene i Møre og Romsdal.

Planen kan nå sendes elektronisk mellom nivå i kommunen og mellom kommune og sykehus, dette uavhengig av hvilket system man bruker. Det er kommunen, ved primærsykepleier og fastlege/tilsynslege, som har ansvar for plan sammen med pasient og pårørende.

Å skape trygghet og tillit
– Å utarbeide palliativ plan er en prosess. Det handler om å være i forkant, skape trygghet og tillit for alle parter. Planen utarbeides ved forhåndssamtaler, forklarer Alme.

Hun og prosjektgruppen har hatt mye undervisning ute i kommunene og på sykehusene.

– Vi har besøkt stort sett alle fastlegekontorer i fylket for å få en dialog om palliativ plan. Responsen har vært positiv. Fastlegene har en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier Alme.

Hun trekker også frem ressursnettverk for sykepleiere i palliasjon og kreftomsorg som viktige pådrivere på sine arbeidsplasser.

– Vi har jobbet mye med å reflektere sammen med både befolkning og helsepersonell over ordet palliasjon. Svært mange forbinder ordet med død. Det er også knyttet tett opp mot kreft. Målet med all palliasjon er jo livskvalitet, og slik vi ser det i dag kan mange leve lenge, gjerne over år, med en alvorlig uhelbredelig sykdom. Det kan være kreft, men også demens, hjertesvikt, kols, men også at en har blitt gammel og skrøpelig og kanskje har gjentatte lungebetennelser. Alle disse vil kunne trenge palliasjon og kanskje ha nytte av en palliativ plan.

Les mer: Her er Knut Engedals seks demens-tips til helsepersonell (lenke)
Les mer: – Depresjon og angst hos eldre er underdiagnostisert og underbehandlet (lenke)

– Hvilke endringer har innføringen av palliativ plan ført til?
– Bruk av planen har gitt bedre samhandling og økt trygghet, og fastlegene er mer involvert gjennom hele det palliative forløpet. Vi blir kjent med mennesket bak diagnosen og får tydeligere frem det pasienten ønsker å dele av sin livshistorie, ressurser og hva som er viktig for seg. Vi ser også at det  å ha en plan og være i forkant av ulike utfordringer som kan dukke opp, gjør at flere velger å være hjemme også til siste slutt. Mindre behov for legevakt og unødige innleggelser på sykehus. Det har gitt trygghet, økt kvalitet og brukermedvirkning, sier Alme.

Ønsker palliativ plan i hele landet
Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret mener resultatene fra Møre og Romsdal er så gode at hele landet bør gjøre som dem.

– Det å heve bruken av palliativ plan opp på nasjonalt nivå, vil kunne bidra til et mer ensartet palliativt tilbud på tvers av kommunene. Det vil si at for eksempel to pasienter med lignende sykdommer som bor i hver sin nabokommune, skal kunne få det samme palliative tilbudet – den ene kommunen skal ikke ha et tilbud som er mye dårligere, eller bedre, enn den andre.

– Hva tenker du en nasjonal bruk av den samme palliative planen kan føre til?
– Den palliative planen vil potensielt kunne bidra til økt brukermedvirkning og medbestemmelse, bedre planlegging og håndtering av mulige og forventede komplikasjoner, bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/pårørende, og økt trygghet for pasient/pårørende. Planen vil også kanskje kunne senke terskelen for å velge og dø hjemme, nettopp fordi man opplever økt trygghet ved å ha en palliativ plan, sier Alme.

Les mer: Her kan du søke på utdanningen Palliativ eldreomsorg (lenke)
Les mer: Slik kan du få støtte til etterutdanning (lenke)

Får spørsmål fra hele landet
Alme og kollegene i Møre og Romsdal får henvendelser fra hele landet fra kommuner som ønsker å innføre palliativ plan. Hun har noen tips til dem som ønsker å gå i gang.

– Hvilke tips ønsker du å gi til andre kommuner?
– Forankring er helt nødvendig, samt samarbeid på tvers. I dette arbeidet har vi samarbeidet på kryss og tvers. Vi har et felles mål. Det er god livskvalitet for pasient og pårørende. Ingen behøver finne opp kruttet på nytt. Vi deler gjerne vårt arbeid. På www.palliativplan.no kan du se alt vårt arbeid. Der ligger både undervisning, eksempel på planer med mer. Der er og tips og råd til hvordan gå frem for å komme i gang med implementering for nye kommuner, sier Alme.

– Vi håper og tror at vi kan samarbeide med blant andre Verdighetsenteret om å løfte palliativ plan-arbeidet enda mer nasjonalt, sier Alme.