Før påske inviterte kommunen alle 75-åringer i Drammen til konferanse.

26. april 2019 by Kristine Askvik

Bildet øverst viser forebyggende sykepleier Hilde Danielsen på scenen sammen med kolleger under Senior75 konferansen.

Det formelig kokte i Drammens kino under årets konferanse. Samtalen gikk blant de vel 200 fremmøtte, og det var tydelig et sted hvor gamle kjente møttes. Denne konferansen er en møteplass hvor deltakerne kan la seg inspirere av engasjerende foredragsholdere, og hvor de kan bli kjent med tilbud i regi av kommunen og frivillig sektor. Felles for alle inviterte er at de fyller 75 år i år.

I kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, trekkes forebyggende hjemmebesøk frem som et viktig satsningsområde for kommunene. I Drammen har de 20 års erfaring fra hjemmebesøk til eldre, en ordning som de har videreutviklet underveis.

Flere og sprekere eldre
– Det er 5. året vi arrangerer denne konferansen år, og det er flere deltakere enn noensinne, sier forebyggende sykepleier Hilde Danielsen. Hun har jobbet i Forebyggende helseteam for eldre i 15 år og er fornøyd med oppmøte på  konferansen.

En konferanse som startet på biblioteket, men som etter hvert måtte flytte til den største salen i byens kino. I Drammen har hvert omsorgsdistrikt en forebyggende sykepleier som er kontaktperson til alle over 75 år som ikke mottar andre tjenester fra kommunen, og som ønsker dette. Et kjent ansikt som skal være lett å kontakte, det skaper trygghet.

Danielsen forklarer at bakgrunnen for at de valgte å opprette denne møteplassen var at det ble stadig flere i hvert årskull, og at de opplevde at 75-åringene ble sprekere og sprekere.

– Det store antallet i årskullene gjorde at det var vanskelig å få gjennomført hjemmebesøk til alle. Det at de på 75 år i dag er så spreke gjorde at det heller ikke var et behov for så mange hjemmebesøk til denne aldersgruppen, sier Danielsen.

Ved å samle mange til konferanse når de både ut til flere med informasjon, og de skaper en møteplass hvor man kanskje kan ta opp tråden i et vennskap satt på vent. Alle som fyller 75 år får nå en invitasjon til å delta på Senior75, og samtidig oppfordres de til å ta kontakt dersom de ønsker et hjemmebesøk.

Fanger opp behovet
Med forebyggende hjemmebesøk er målet å støtte innbyggere slik at de kan være «sjef i eget liv» så lenge som mulig, og har tilgjengelig en samtalepartner om helse, trivsel, sosialt nettverk og trygghet og sikkerhet i hverdagen. Det er også en mulighet å få kontakt med personer som er i en risikofase eller en risikogruppe. Det er også et mål å knytte kontakt, slik at det blir enklere å søke hjelp dersom endringer i livet fører til at behovet for en samtalepartner eller en veileder blir tydeligere. Sykepleierne erfarer at mange tar vare på informasjonsbrosjyren de får det året de fyller 75 år, og at de tar kontakt senere når behovet melder seg.

Et hjemmebesøk gir rom og tid for den gode samtalen. Det gir en mulighet til å få snakke om egne ting med en sykepleier som har erfaring med å arbeide med eldre. Etter besøket er det oppfølging etter behov og ønske. Det kan være telefonkontakt, det er mulig å komme innom kontoret til forebyggende sykepleier, og det er mulig å avtale nytt hjemmebesøk.

Ordningen har utviklet seg i takt med de endringer de har sett i målgruppen. Stadig sprekere 75 åringer har ført til at de som ikke enda har kontakt med forebyggende helseteam får et nytt tilbud om hjemmebesøk det året de fyller 80 år.

Et fruktbart samarbeid
I Drammen har alle omsorgsdistrikt en eller flere frivilligkontakter med ansvar for å innlede og ivareta samarbeid med frivillige i omsorgstilbudene lokalt. Frivillighetskontakten og forebyggende sykepleier utgjør et godt team i Åskollen helse- og omsorgsdistrikt. De planlegger aktiviteter sammen, som for eksempel «Leksetid-prosjektet». Dette er en aktivitet hvor skoleelever kommer inn på sykehjemmet etter skoletid for å gjøre lekser og deretter hygge seg sammen med beboerne.

Tema som tas opp under et forebyggende hjemmebesøk kan være tilrettelegging av bolig og opplevelse av egen helse. Et viktig spørsmål er også hvordan det står til med det sosiale nettverket. Dersom det avdekkes ensomhet og manglende nettverk vil sykepleieren kunne komme med noen forslag til gode møteplasser.

– Aktiviteter i nærmiljøet og muligheten til å selv engasjere seg som frivillig er informasjon som alltid formidles. Samarbeidet med frivilligkontakten er viktig for å kunne gi god informasjon om hvilke muligheter som finnes, sier Danielsen.

Det er viktig at hun har noe konkret å komme med dersom noen ønsker å delta i aktivitet eller bidra som frivillig.

– Det handler om å finne de som har «vinduet eller døra på gløtt», og som kunne tenke seg å bidra frivillig i perioder. Vi har alle lommer i livet hvor det passer å engasjere seg litt ekstra, mener Danielsen.

Ordningen med frivilligkontakter i hvert omsorgsdistrikt, mener hun fungerer godt på Åskollen. For når Danielsen nå møter noen med døra på gløtt, er det enklere å skape interesse når hun kan sette dem i kontakt med frivilligkontakten Ellen Hagen. Danielsen mener at den modellen kommunen har for godt samarbeid med frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor er fruktbar

– I utviklingen av modellen har vi sådd noen frø som vi nå ser at vi siden kan høste av, sier Danielsen.

Rapporten «Kommunen og frivillig sektor – en modell for godt samarbeid» kan du lese her

Hun har selv et engasjement for frivillighet og har alltid hatt en oversikt over hva som finnes av tilbud, men før var det mer i hodet. Nå er det en mer systematisk oversikt, og det deles ut aktivitetskalendere som viser hva som skjer i bydelen den kommende tiden.

– For meg har kontakten med forebyggende sykepleier vært helt uunnværlig for å komme i kontakt med hjemmeboende eldre, sier frivilligkontakt Ellen Hagen.

Når ut i nærområdet
Samarbeidet bidrar både til å komme i kontakt med potensielle frivillige, samt å nå ut til de som bor i nærområdet med informasjon om det som skjer av arrangementer.

– Jeg blir godt kjent med lokalsamfunnet og pensjonistene som bor her i området, og jeg har fått et godt nettverk som er viktig for meg i min jobb, sier Hagen.

Hun understreker at det er en prioritert oppgave for henne å få til et godt samarbeid på tvers av institusjon og lokalsamfunn.

Det at aktivitet og samarbeid med frivillige er gjort til et prioritert område i virksomheten er en suksessfaktor. Hagen jobber sammen med en arbeidsgruppe frem et årshjul hvor alle aktiviteter plottes inn. I arbeidsgruppen sitter virksomhetens livsgledeansvarlige, forebyggende sykepleier og vaktmester.

– Vi har også et stabsmøte hver mandag morgen fra 08.30-.08.45. På møtet er virksomhetsleder, frivillighetskontakt, avdelingsledere og forebyggende sykepleier tilstede. Vi går her gjennom årshjulet for å se hvilke aktiviteter vi skal ha den kommende uke, og fordeler oppgaver. Dette skaper begeistring for felles aktiviteter på huset, sier Hagen.

Bli inspirert

Konstituert leder for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret, Beate Magerholm, håper andre kan bli inspirert av Drammen kommune.

– Forebyggende hjemmebesøk for eldre er et satsingsområde. Det å få en kontaktperson i kommunen som er der når du trenger det, det skaper trygghet. Det er også spennende å se hvordan de ar fått til et så godt samarbeid mellom forebyggende sykepleier og frivillighetskontakt. Kommuner som ønsker å starte opp et liknende tilbud kan se til Drammen for inspirasjon, sier Magerholm.

På Helsedirektoratets nettsider finnes også veiledningsmateriell til hvordan kommuner kan starte opp og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk. Les mer her.

Møt Ellen Hagen og Hilde Danielsen på Fagsamling for frivillighetskoordinatorer innen eldreomsorg som arrangeres i Oslo i september. De holder foredrag om sitt samarbeid, med særlig fokus på prosjektet «Leksetid». For mer informasjon om fagsamlingen og påmelding, se her.