Faglig leder Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret håper alle ansatte i eldreomsorgen stiller spørsmålet i dag.

6. juni 2019 by Kristine Askvik

I dag er det den internasjonale Hva er viktig for deg-dagen.

Målet med dagen er å oppfordre ansatte i helsevesenet til å spørre pasientene om hva som er viktig for dem.

Vi har stilt fem spørsmål til Gro Helen Dale, faglig leder ved Verdighetsenteret, om denne dagen.

– Hvorfor er det viktig å spørre pasientene «hva er viktig for deg»?

– For at vi skal kunne ivareta, behandle og gi omsorg til pasienten på best mulig måte, er vi nødt til å kjenne pasienten. Å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er en døråpner for en dypere, meningsfylt samtale som kan gi oss mye viktig informasjon om pasienten og dennes ønsker, behov, tanker, bekymringer og håp.

– Hvordan kan ansatte i eldreomsorgen bli bedre på dette?

– Kanskje første hinder er å i det hele tatt tørre å stille spørsmålet. Man må være forberedt på at samtalen som følger kan inneholde vanskelige temaer – temaer som både pasient og ansatt kan synes det er utfordrende å snakke om. Jeg tror rett og slett man må øve seg. Ikke være redd for å stille spørsmålet eller for å høre svaret. Og dessuten tørre å stille spørsmålet i «gylne øyeblikk». I situasjoner hvor man merker at det kan være et godt tidspunkt å ta denne type samtale. «Hva er viktig for deg?» trenger ikke bare stilles i planlagte samtaler.

– Hvordan reagerer du selv om du blir spurt «hva er viktig for deg»?

– Det har jeg faktisk til gode å oppleve. Kanskje ansatte burde stille dette spørsmålet til hverandre også, og ikke kun til pasientene? Spørsmålet kan sette i gang en «prosess» hos en selv.  

– Er dette noe Verdighetsenteret er opptatt av i utdanningene?

– Ja, Verdighetsenteret er opptatt av dette spørsmålet på både «Palliativ eldreomsorg», «Akuttmedisinsk eldreomsorg» og Frivillighetshetkoordingering – eldreomsorg. På Palliativ eldreomsorg og Akuttmedisinsk eldreomsorg blir det undervist om forhåndssamtaler og palliativ plan. I denne forbindelse er det helt sentralt at pasienten får medvirke og medbestemme så langt det er mulig. Da er det helt naturlig å inndra spørsmålet «Hva er viktig for deg?». For noen kan det være vanskelig å svare på et slikt «stort» spørsmål. Et fint alternativ som gjerne kan brukes til personer med moderat-alvorlig demens, er «Hva gjør dagen til en god dag?».

På utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg blir det undervist i hvordan man kan tilrettelegge tilbud som passer den enkelte beboer og pasient.

– Hva oppnår eldreomsorgen om man blir flinkere til å stille spørsmålet “hva er viktig for deg”?

– Ved å stille slike spørsmål blir pleiere og frivillige mer kjent med den gamle, og det blir mer interessant å arbeide i og være frivillig i eldreomsorgen. Jeg tror eldreomsorgen vil bli enda bedre til å avdekke den gamles behov og respektere vedkommende. Spørsmålet er jo rett og slett med på å ivareta verdigheten til den gamle!