Seks kommuner i Trøndelag deltok på fagdag i frivillighet i eldreomsorgen i regi av Verdighetsenteret og Fagforbundet denne uken.

6. mars 2020 by Kristine Askvik

Fagforbundet inviterte Verdighetsenteret til Stjørdal for å arrangere fagdag om muligheter og utfordringer i samspill mellom frivilligheten og helse- og omsorgstjenestene.

Deltakerne kom fra seks ulike kommuner i regionen. Det var både aktivitører, frivillighetskoordinatorer, daglig ledere på frivilligsentral, ansvarlig for dagtilbud, ansatte i hjemmetjenesten og rådgiver fra kommuneadministrasjon som deltok.

Bildet øverst viser noen av deltakerne fra Trondheim som var med på fagdagen. Trondheim kommune satset stort og sendte flere deltakere til fagdagen. De jobber med møteplasser for hjemmeboende seniorer i Trondheim.

– Det er et fortrinn å samle de ulike rollene når målet er å styrke samarbeidet på feltet. Det legger slike fagdager til rette for, sier Susanne Lier Fagerbakke, rådgiver for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret. Sammen med kollega Beate Magerholm loset hun deltakerne gjennom fagdagen. 

– Vi fikk spørsmål fra aktivitører som ønsket mer påfyll og tilbud. Aktivitørene fungerer ofte som kontaktpersoner for frivillige som gjør en innsats på institusjoner, sier Grete Mosand som arrangerte dagen i regi av Fagforbundet. 

Da fagforbundet inviterte til fagdag om frivillighet i eldreomsorgen opplevde de at påmeldingene kom med det samme, både fra medlemmer og ikke-medlemmer som hadde hørt om arrangementet. Det meldte seg også frivillighetskoordinatorer, helsepersonell og rådgivere som ikke var medlemmer.

– Da vet vi at vi har truffet en nerve, sier Mosand.

I samråd med aktivitører på sykehjem valgte Fagforbundet ut tema som «Hvordan få til gode vinn-vinnsamarbeid» «Hvilke utfordringer finnes i feltet og hvordan kan man møte dem på en god måte».

– Frivillighet blir enda viktigere nå enn før, sier Mosand. 

STJØRDAL: Grete Mosand fra Fagforbundet (til venstre) og Beate Magerholm fra Verdighetsenteret samlet deltakere fra seks kommuner.

– Jeg så at deltakerne sugde til seg stoffet, noterte ivrig og hadde gode diskusjoner i gruppene. Dette er en yrkesgruppe som ikke får får så mye ellers, så det er viktig å gi dem påfyll, forteller hun. 

Også deltakerne understreket behovet for å bli gode på samarbeid, planer og koordinering. De fleste kan kjenne seg igjen i scenarioer der aktiviteter kolliderer eller frivillige og ansatte har ulike forventninger til hverandre.

Mosand understreker at hun er veldig fornøyd med foredragsholderene som kommer fra Verdighetsenteret og at hun velger Verdighetsenteret fordi der får hun foredragsholdere som har erfaring fra feltet, kommer med konkrete eksempler og verktøy – «hands on».

Tre tilbakemeldinger fra deltakerne:

  • Veldig relevant, inspirerende og nyttig dag
  • Fikk nyttige tips og råd som jeg kan benytte i min hverdag
  • Bra å dele erfaringer på tvers av kommuner og roller

Fagdagen hadde fokus på samarbeid og flere deltakere trakk frem at det var positivt med samarbeid på tvers av kommuner. Deltakerne kom fra både hjemmetjenesten, frivilligsentraler, dagtilbud, sykehjem og kommuneadministrasjon.