Midt-Telemark kommune sendte Karen, Silje og ti andre ansatte på etterutdanning i palliasjon. God planlegging og kompetansemidler er nøkkelen bak satsingen.

25. november 2020 by Kristine Askvik

12 sykepleierne og helsefagarbeiderne fra Midt-Telemark kommune har nettopp fullført etterutdanningen Palliativ eldreomsorg – sammen.

– Da vi oppdaget at etterutdanningen Palliativ eldreomsorg ble digital våren 2020, så vi at dette var en mulighet for oss. Utdanningen har gitt oss et viktig løft, sier fagutviklingssykepleier Frøydis Haukeland i Midt-Telemark kommune.

På bildet øverst er to av deltakerne, hjelpepleier Silje Svaland og sykepleier Karen Sæland  i hjemmesykepleien, på vei ut til brukere.

– Vi tror det er en stor styrke at mange ansatte tar etterutdanning sammen. Da får de samme kompetanse, og det kan bidra til mer lik praksis i hele kommunen, sier Haukeland.

1.januar 2020 ble Bø og Sauherad til Midt-Telemark kommune. To hjemmetjenester og tre sykehjem med fire avdelinger skulle samarbeide.

MER PALLIASJON: Fagutviklingssykepleier Frøydis Haukeland, enhetsleder for hjemmetjenesten Jørund Verpe og enhetsleder for institusjon Martin Ytreland jobber sammen for øke kompetansen på palliasjon i kommunen.

Ressursgrupper og kompetanseplan
Kommunen hadde allerede etablert ressursgrupper for lindrende behandling på alle avdelingene. På hver avdeling er det mellom tre til seks ansatte som er med i ressursgruppe for palliasjon.

Kommunen har utarbeidet en kompetanseplan for sine ansatte, der palliasjon er et av satsingsområdene.

– At regjeringen bevilger kompetansemidler spesielt rettet mot lindrende behandling, motiverer oss ekstra, sier Haukeland.


Slik får kommunen penger til etterutdanning
Siden 2017 har Bø og Sauherad søkt om kompetansemidler. Fra 2019 har kommunene søkt samlet. I 2019 fikk de midler til å innføre Livets siste dager på de sykehjemsavdelingene som ikke allerede brukte dette. Midlene de fikk i 2020 bruker de til å sende 12 ansatte fra ressursgruppene til etterutdanningen Palliativ eldreomsorg. – Vi ønsket å gi ressurspersonene faglig påfyll, sier Haukeland. Midlene dekker også vikarer som blir hentet inn for dem som er på etterutdanning.

De 12 er fordelt på kommunens seks ulike avdelinger innen sykehjem og hjemmetjeneste. Alle tilhører ressursgruppe for palliasjon ved sin avdeling. Noen av deltakerne kjente hverandre fra før, andre ikke.

– Vi håper det at de tar utdanningen sammen vil føre til mer samarbeid på tvers mellom avdelingene og et sterkere fellesskap på tvers av avdelinger.

DELTOK: Hjelpepleierne Randi Torstveit (til venstre) og Jeanette Erlandsen ved skjermet avdeling på Bø sjukeheim.


Tre tiltak for forbedring
Tilbake på avdelingene vil de som har tatt etterutdanningen, få ansvar for å sette i gang tre forbedringstiltak innen palliasjon på sin avdeling.

– Det er viktig at de ansatte får rom og tid til å videreformidle og iverksette det nye de har lært, sier Haukeland.

For Midt-Telemark er det særlig tre punkter som er viktig å jobbe med når det gjelder palliasjon:

  1. At ansatte blir enda tryggere i møte med døende pasienter
  2. Å ivareta pårørendesamarbeidet enda bedre og bli tryggere på det
  3. Å jobbe mer systematisk med observasjon, vurderinger og tiltak

    DELTOK: Sykepleier Svanhild Verpe ved somatisk avdeling ved Bø sjukeheim klargjør medisiner.

Sykepleier Eva Beylegaard jobber i hjemmesykepleien i Midt-Telemark og var en av dem som deltok på etterutdanningen.

– Jeg opplever etterutdanningen som svært praksisnær og relevant. Det var lærerikt og formidlet på en forståelig måte. Utdanningen bekrefter erfaringer og tanker som jeg har ervervet meg gjennom pasientforløp, sier Beylegaard.

Enhetsleder Martin Ytreland var en av lederne som valgte å prioritere å sende sine ansatte på etterutdanning.

– Det at så mange fra Midt-Telemark kommune tar denne etterutdanningen er utrolig flott. Vi har lenge snakket om det å bygge kompetanse sammen som sykepleier og helsefagarbeider. Nå ser vi dette i praksis, i form av at de tar en etterutdanning sammen. Fruktene av dette er at vi får bygget et godt lag mellom avdelingene og personer. Vi har også etablert «Livets siste dager» i Midt-Telemark kommune og det å ha 12 stykker med videreutdanning i palliativ eldreomsorg, er en utrolig kvalitet. Flott at det finnes midler å søke på. Dette er med å utvikle de kommunale helsetjenestene våre i riktig retning, sier Ytreland.

DELTOK: Hjelpepleier Christina Dalen Styve (til venstre) og kreftsykepleier Hanne Mathilde Norstrøm Kigen ved Sauherad Bygdeheim.