Ledere og ansatte ved fem sykehjem deltar i den nasjonale studien.

23. desember 2020 by Kristine Askvik

– Vi må gi en honnør til alle dem som har stått midt oppe i dette, sier Irene Aasmul, fag – og forskningsutvikler ved Verdighetsenteret.

Hun er en av forskerne bak studien som nå skal ta for seg hvordan enhetsledere, avdelingsledere, leger, ansatt helsepersonell og pårørende opplevde pandemien på sykehjemmene.

– Det har vært en ekstremsituasjon for ansatte på sykehjem. De har opplevd mye usikkerhet. Det er utrolig viktig at vi studerer disse erfaringene, sier Aasmul.

Koronakommisjonen
Regjeringen har satt ned en egen kommisjon som skal evaluere myndighetene sine tiltak under pandemien, Koronakommisjonen. Sykehjemsstudien er et av tiltakene her.

Omsorgsforskning Vest leder studien og Aasmul fra Verdighetsenteret er en av prosjektmedarbeiderne.

Sammen har forskerkollegene intervjuet sentrale aktører ved fem ulike institusjoner fordelt på både land og by.

– Vi har både hatt enkeltintervjuer med enhetsledere, avdelingsledere, leger, pårørende og fokusgruppeintervjuer med ansatte på tvers av profesjoner, sier Aasmul.

Målet er å komme inn til kjernen av hvordan de ansatte opplevde og erfarte pandemisituasjonen, og hva vi kan lære av det.

Rapporten klar i mars
Det kan for eksempel gå på hvordan det er å forholde seg til stadige endringer i smittevernregler eller hvordan bygningene til det enkelte sykehjem er tilrettelagt for smittevern.

– På sykehus har du smittevern-sluser. Slikt finnes ofte ikke på sykehjem. Vi har blant annet spurt om hvilke utfordringer sykehjemmene har møtt på når det gjelder tilrettelegging for smittevern, sier Aasmul.

Hun kan ikke si noe om funnene fra studien nå. Resultatene skal først legges frem i mars 2021. Men en ting kan hun røpe:

– Ting kan tyde på at krisen har bidratt til sterkt samholdet mellom de ansatte.