Vi har spurt helsepolitikerne i de ulike partiene om hva de vil gjøre for å sikre en verdig alderdom for sårbare gamle. Se hva de svarte! 

9. september 2021 by Kristine Askvik

Verdighetsenteret har spurt helsepolitisk talsperson i hvert parti om hva de vil gjøre for å sikre en verdig alderdom for sårbare gamle?De fikk svare tre punkter på maks tre setninger hver. Mer informasjon finner du i det enkelte parti sitt partiprogram. 

På bildet øverst er de ni helsepolitiske talspersonene, øverst fra venstre Sveinung Stensland (H), Ingvild Kjerkol (Ap), Kari Kjønaas Kjos (Frp), Carl-Erik Grimstad (V), Geir Jørgen Bekkevold (Krf). Foran fra venstre Nicholas Wilkinson (SV), Kristoffer Robin Haug (MDG), Kjersti Toppe (Sp) og Finn Olav Rolijordet (Rødt).

Se Verdighetsenteret sine ønsker for en verdig eldreomsorg her.

– Vi ønsker verdighet i eldreomsorgen nå og vi ønsker alle et godt valg, sier daglig leder Silje B. Eikemo ved Verdighetsenteret.

Les partienes svar i alfabetisk rekkefølge: 

Arbeiderpartiet
Ingvild Kjerkol

1. Opptrappingsplan bemanning
Arbeiderpartiet vil ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, satse på ansattes kompetanse og på heltid som normen i helse- og omsorgssektoren.

2. Mat og ernæring ved sykehjem
Vi ønsker å sikre kompetanse på mat og ernæring ved norske sykehjem, tilrettelegge for å fremme næringsrik mat i og utenfor institusjonene og stimulere til ordninger med måltidsvenner.

3. Bevegelse og aktivitet
Arbeiderpartiet vil sørge for at sykehjem får tilrettelagte uteområder, med mulighet for bevegelse og aktivitet for beboerne.

Fremskrittspartiet
Kari Kjønaas Kjos

1. Statlig finansiert eldreomsorg
FrP mener alle eldre med behov for omsorgstjenester skal ha et godt tilbud uansett hvor man bor. Den eneste måten å sikre det er at staten tar over finansieringen av omsorgstjenestene. Vi vil ha slutt på at kommunepolitikere nedprioriterer eldreomsorgen.  

2. Sikre nok helsearbeidere
Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise, og vi mangler nærmere 7000 sykepleiere. FrP vil ha et treårig helseløft. Lønnen til helsearbeidere må økes for å rekruttere og beholde nødvendig personell, og vi må utdanne langt flere helsearbeidere i Norge for å dekke behovet

3. Valgfrihet
Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på, hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen og hvilket sykehus de skal behandles på. De som har fått innvilget en bestemt helsetjeneste av det offentlige, skal selv ha rett til å velge hvilken tjenesteleverandør de ønsker å benytte, uavhengig av om det er offentlig eller privat.  For FrP er det viktigste at tjenesten er god og at pasientene, brukerne og beboerne er fornøyde.

Høyre
Sveinung Stensland

1. Sjef i eget liv
Høyre vil at du skal være sjef i ditt eget liv. Det gjelder også deg med behov for hjemmesykepleie og annen støtte i hverdagen. Du skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg, og velge bort de du ikke er fornøyd med. Derfor ønsker vi at kommunene settes i stand til å innføre fritt brukervalg.

2. Bo hjemme så lenge som mulig
Høyre mener det er en styrke at flere kan bo hjemme så lenge som mulig. Vi vil gi flere eldre mulighet til å bo hjemme lenger, blant annet ved bruk av ny velferdsteknologi, og øke forskningsinnsatsen på området.

3. Leve hele livet
Høyre vil også fortsette gjennomføringen kvalitetsreformen «Leve hele livet» i alle landets kommuner: Dette betyr bedre mat og mer aktivitet, fellesskap og sammenhengen i tjenester for eldre.

Kristelig Folkeparti
Geir Jørgen Bekkevold


1. Samspill mellom generasjoner
Utvikle nye konsepter for samspill mellom generasjoner, for eksempel ved å la eldre være frivillige i barnehager og skoler, eller etablere boliger og botilbud for eldre i tilknytning til barnehager eller studenthjem.

2. Å la eldre få leve normale liv
Sørge for at eldre i institusjoner gis muligheten til å leve et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme, sosial kontakt og mulighet til å komme seg ut i frisk luft.

3. Ernæringsløft 
Gjennomføre et ernæringsløft i eldreomsorgen. Gode måltider øker appetitten, forebygger underernæring og reduserer behovet for medisiner. Løftet skal sikre eldre på institusjon og hjemmeboende et bedre og sunnere kosthold, gjennom måltider som lukter og smaker godt. Det skal satses på å skape fellesskap rundt måltidene.

Miljøpartiet De Grønne
Kristoffer Robin Haug

1. Fleksibel pensjonsalder
Vi ønsker å gjøre overgangen til å bli senior mer fleksibel. Noen av dagens eldre har en brennende arbeidslyst langt utover dagens pensjonsalder. For å støtte disse seniorenes ønske, vil MDG gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern og pensjonsalder. 

2. Samarbeid mellom generasjon
MDG anerkjenner viktigheten av erfaringsutveksling mellom generasjoner og ønsker å oppmuntre og legge til rette for slike verdifulle utvekslinger, enten det er i byrom, hjemme, på sykehjem eller i naturen. Vi vil legge til rette for etablering av flere frivillighetssentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre, og legge til rette for og støtte etablering av seniorkollektiver med stor grad av fellesområder og deleordninger. MDG vil også tilrettelegge for mangfoldige boformer for gjensidig hjelp og glede, for eksempel mellom barnefamilier og eldre, og teste ut ordninger der studenter får bo gratis i tilknytning til sykehjem.

 3. Inkludere eldre i samfunnet
En viktig del av vår seniorpolitikk er å ikke isolere de eldre fra resten av samfunnet. Seniorstemmer er like mye verdt som alle andre. Derfor vil vi sikre aktiv bruk av eldreråd både lokalt og nasjonalt. Ved å bygge sykehjem i tilknytning til nærmiljøet kan vi integrere de eldre bedre inn i samfunnet vårt. Da blir det enklere å ta seg en spasertur i en park, nyte nystekt bakverk på kaféen eller låne en bok på biblioteket.

Rødt
Finn Olav Rolijordet

1. Å bo hjemme lengst mulig
Rødt vil legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Praktisk bistand må være tilgjengelig. Etter hvert som alderen øker vil man få stadig flere utfordringer med helsa og det er derfor viktig at den kommunale hjemmetjenesten har god grunnbemanning for å sikre at de hjemmeboende forholder seg til færrest mulig personer. De fleste kommuner tar nå i bruk såkalt helseteknologi, dette må være et supplement og ikke en erstatning for menneskelig omsorg.

2. Sikre livskvalitet
Livskvalitet for eldre må sikres med gode velferds- og aktivitetstilbud. Rødt vil utvide tilbudet med seniorsentre og dagsentertilbud ved de kommunale omsorgssentrene. Dette kan forebygge ensomhet og sosial isolasjon.

3. Utvikle ulike boformer
Dersom helsa blir dårlig og pleiebehovet stort må det finnes gode pleie- og omsorgsplasser i kommunen eller bydelen. Rødt ønsker at det utvikles ulike boformer tilpasset omsorgsbehovet. Er behovet en heldøgnsomsorg må kommunen ha riktig grunnbemanning og tverrfaglighet på plass. Omsorgen som gis må sikre at brukerne er trygge og ivaretatt i forhold til behovet.

Senterpartiet
Kjersti Toppe

1: Øke grunnbemanning
Senterpartiet vil øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, for å sikre at de ansatte har tid til å gi god pleie og omsorg og hindre at de eldre må forholde seg til stadig nye vikarer. Vi må ha en tillitsbasert og lokal ledelse ved hvert sykehjem, der lederen har tid til å jobbe med kvaliteten og innholdet i tjenesten, fremfor å bruke all tid på å få turnuskabalen til å gå opp. For å sikre eldreomsorgen gode rammer er det avgjørende med en betydelig styrking av kommuneøkonomien, men vi vil i tillegg gi statlige tilskudd til å bygge ut flere sykehjemsplasser og omsorgsplasser. 

2: Meningsfylt hverdag
Senterpartiet vil satse på innholdet i tjenestene, for å sikre at også sårbare eldre får en meningsfylt hverdag. Vi vil ha en stor utbygging av dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende demente, gjerne i samarbeid med frivillige i nærmiljøet. Sykehjemsbeboere må sikres god og næringsrik mat, tilberedt lokalt og gjerne basert på lokale ressurser. 

3: Styrke geriatrisk kompetanse
Senterpartiet vil forbedre sykehustilbudet for de mest sårbare eldre. Vi vil styrke den geriatriske kompetansen i sykehus, og motarbeide de seneste årenes tendens til at sykehusene bygger ned døgnkapasiteten og reduserer liggetiden – noe som særlig rammer skrøpelige eldre. Vi vil forbedre pasientreiseordningen som i dag fører til at mange eldre tilbys uverdig transport, og vi vil ikke akseptere at eldre rutinemessig sendes hjem fra sykehus midt på natten.

Sosialistisk Venstreparti
Nicholas Wilkinson

1. Bemanningsnorm 
SV vant og fikk en bemanningsnorm for barnehagene for at alle barn skal få god hjelp. Hvorfor skal ikke de eldre få nok hjelp når de trenger det, når barna skal få det? SV har foreslått, og vil foreslå, kvalitets- og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen for å sikre bedre hjelp for de som trenger det.

2. Valgfrihet
De som har skoene på seg har mye kunnskap om hva de trenger og vil ha. Eldre som trenger offentlige tjenester, bør ha mer innflytelse over hva tiden skal brukes til, og når de vil ha hjelp. Vi trenger en tillitsreform for at innbyggere som bruker en tjeneste, i samarbeid med de ansatte og pårørende, skal ha mer makt over tilbudene. SV er stolte at vi fikk flertall for samboergarantien sammen med høyrepartiene, og vi vil kjempe for å beholde denne. 

3. Pensjon
God pensjon er viktig for alle, også de som trenger eldreomsorgen. Pensjonssystemet må utvikles slik at det ivaretar de økonomiske behovene på tvers av yrkesgrupper og generasjoner som systemet vi har ikke gjør. SV vil øke minstepensjonen, innføre opptjening av pensjon fra første krone og sørge for at tjenestepensjon tjenes opp på all inntekt, uavhengig av alder, stillingsstørrelse og varighet.

Venstre
Carl-Erik Grimstad

1. Eldre som ressurs
En god seniorpolitikk sørger for at alle har mulighet til å være aktive og ha meningsfulle aktiviteter hele livet. Venstre vil legge til rette for at alle eldre skal ha mulighet til å bidra i samfunnet, vi tror det blir veldig viktig å styrke frivillige lag og foreninger, som skaper mening, innhold og kvalitet i folks liv. Venstre vil ha et arbeidsliv som er fleksibelt slik at det flere som ønsker kan jobbe med den arbeidsevnen de har, kombinert med trygd.

2. Differensierte tilbud 
For våre aller eldste må vi sikre høy gode tilbud i hele omsorgstrappen. Det betyr at alle som trenger det skal få en sykehjemsplass, men vi vet at de aller fleste vil bo lengst mulig hjemme, så vi må ha gode differensierte tilbud på mange nivåer, og det blir viktig å ta i bruk den fantastiske teknologien som vil gjøre hverdagen bedre og enklere, både for den eldre som får mer autonomi, og for ansatte i omsorgstjenestene. Den nasjonale satsingen «HelseOmsorg21» og «Kompetanseløft 2020 og 2025» må følges opp tett for å møte fremtidens utfordringer

3. Bærekraftig eldreomsorg
Flere må velge omsorgsyrker og flere menn må inn i sektoren. Det må bygges flere ulike typer eldreboliger i kommunen. for eksempel eldretun og omsorgsboliger i tillegg til sykehjemsplasser. «Leve hele livet» er en veldig viktig reform, og den vil  øke kvaliteten på tjenestene til eldre på mange grunnleggende områder det ofte svikter på som mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.