Eldre kvinne og yngre kvinne smiler
Frivillighet og kultur

– Unngå juridiske snublefeller i samarbeid med frivillige

Verdighetsenteret har nylig publisert et juridisk hefte om samarbeid med frivillige i eldreomsorgen. Rådene blir kontinuerlig oppdatert basert på gjeldende regelverk.

Publisert 15. mar. 2022 Tekst: Kristine Askvik

– Vi ser et stadig økende fokus på samarbeid med frivillige i eldreomsorg. Dette er en god utvikling og noe som vil kunne være med på å høyne kvaliteten på eldreomsorgen i Norge i årene fremover, sier Beate Magerholm, rådgiver ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret har sett mange gode eksempler på hvordan samarbeid med frivillige i eldreomsorgen fører til gode møter mellom mennesker, gode øyeblikk og sosialt fellesskap.

Dette gjelder ikke minst for dem som har behov for bistand for å kunne opprettholde en sosial og aktiv hverdag, men også for frivillige, pårørende og ansatte.

I grenseland mellom frivillige og ansatte
– I et juridisk perspektiv medfører imidlertid dette også en del utfordringer. Enn så lenge er ikke samarbeid med frivillige tilstrekkelig regulert i lovgivningen på området, forklarer Magerholm.

Dette betyr at problemstillinger som oppstår i grenselandet mellom frivillig innsats og det offentliges behandlingsansvar, er juridisk usikre. Lovverket er fragmentert, og det krever en oversikt over flere juridiske områder for å ha et klart bilde av gjeldende rett.

Frivillige havner ofte i dilemmaer omkring:


Rettsfeltet er under stadig utvikling og flere av lovene som regulerer området har vært gjeldende i ganske lang tid. Dette gjelder blant annet lov om pasient- og brukerrettigheter, lov om helsepersonell og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Innholdet i og forståelsen av disse lovene er i stadig utvikling. Dette er krevende for alle som arbeider på fagfeltet, og for de som yter frivillig innsats.

– Unngå juridiske snublefeller

– Verdighetsenteret arbeider for at den juridiske kunnskap som finnes på feltet blir formidlet ut så oppdatert og informativt som mulig.

Det er viktig at innsatsen fra de frivillige ikke hindres unødig av juridiske snublefeller.

Verdighetsenteret har søkt juridisk rådgivning fra kommuneadvokat med god erfaring og kompetanse fra fagfeltet. Imidlertid er det viktig å huske at fagområdet er under utvikling, og at det derfor er lurt å konferere med egne juridiske krefter i tvilstilfeller.

Innenfor helserettens område er det mange problemstillinger som ikke har klare svar. Da er det viktig å kunne se på disse problemstillingene lokalt, sier Magerholm.

– I heftet finner du en rekke spørsmål som vi har samlet i møte med praksisfeltet, samt svar fra kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal. Innholdet vil være et godt utgangspunkt for en diskusjon som må tas og avgjøres lokalt. Heftet vil oppdateres etter hvert som vi blir kjent med nye spørsmål.

– Vi håper at innholdet i dette heftet gir råd og veiledning som kan bidra til et godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen, sier Magerholm.