Forestillingens kraft
Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Verdighetsenteret, Bergen Røde Kors Sykehjem (BRKS), scenekunstgruppen Kompani Krapp og Hellen skole. Målsetninger var å utvikle ny metodikk for demensomsorgen og å utfordre etablerte holdninger om demens i samfunnet.
I 2018 skapte 63 elever fra 5. trinn på Hellen skole kunstuttrykk basert på seks fortellinger laget av personer med demens på BRKS. Fortellingene ble til i såkalte fortellersirkler, og tok sitt utgangspunkt i et fotografi eller bilde som kan forstås og tolkes på ulike måter. Skoleelevenes kunstverk, samt fortellingene, fotografier og maleri av lokale kunstnere som fortellingene var basert på, ble i mai presentert på en egen utstilling ved BRKS. I oktober ble utstillingen flyttet til Landås Menighet Eldresenter, og lokalmiljøet har tatt den i bruk ved ulike anledninger.

Kompani Krapp ønsker å utvikle en sceneproduksjon med utgangspunkt i fortellersirklene. Forelesninger om prosjektet og den anvendte metoden har gitt deltagere på FRI og OLS inspirasjon til å interagere med personer med demens på nye måter.

 

Endring i praksis
Hovedmålet var å undersøke hvordan og i hvilken grad Verdighetsenteret klarer å skape varige endringer i praksis via senterets utdanninger. Prosjektet har bestått av fem delprosjekter, hvorav fire er avsluttet:

Delprosjekt 1: Gjennom intervjuer av tidligere deltagere på utdanningene Frivillighetskoordinering – eldreomsorg (FRI) og Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom (OLS) ble det identifisert suksesskriterier som er avgjørende for å skape vellykkede prosjekter i eldreomsorgen. Kunnskapen vil bli anvendt i fremtidig veiledning for å øke sannsynligheten for at deltagernes prosjekter har varig effekt.

Delprosjekt 2: Produksjon av mediesaker basert på delprosjekt 1. Har bidratt til økt oppmerksomhet omkring senteret generelt og utdanningene spesielt. Blant annet reportasje fra Gulen (lenke) som har valgt å satse på å sende alle sine sykepleiere på utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Delprosjekt 4: Evaluering av etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg for å se om deltagerne tre måneder etter fullførelse hadde hatt nytte av utdanningen. Evalueringen viste bl.a. at deltagerne følte seg tryggere både faglig og ved utførelse av praktiske prosedyrer. En fagartikkel basert på funnene er publisert i Sykepleien, februar 2019. Les fagartikkelen her (lenke).

Delprosjekt 5: Utvikling av et Norges-kart (pdf-format), som viser den nasjonale spredningen av senterets utdanninger indikert gjennom deltakernes hjemfylker og kommunetilknytning. I Norges-kartet er det også mulig å lese om prosjekter utført av tidligere deltagere på FRI og OLS. Dette kan inspirere andre som ønsker å sette i gang lignende prosjekter på egen arbeidsplass. Tidligere prosjektledere kan kontaktes for råd og informasjon.

Kartet finnes på nettsiden vår her (lenke).

Akuttmedisinsk eldreomsorg (AME)
AME startet som et prosjekt høsten 2016. Det ble utført to piloter, hvor ca. 30 ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten fikk teoretisk og praktisk undervisning i utvalgte akuttmedisinske temaer. Sentralt i undervisningen stod det å kunne gjenkjenne tegn på sykdomsforverring og iverksette riktig tiltak til rett tid, samt etisk refleksjon omkring behandling av den sårbare gamle. Pilotene var en suksess og ble fulgt av en enorm interesse for deltagelse på utdanningen. Fra februar 2017 har derfor AME blitt en fast del av utdanningstilbudene ved Verdighetsenteret. Se her for mer informasjon.

Kunst og demens
Kunst og demens hadde som mål å utforske nye metoder og modeller for bruk av kunst på omsorgsfeltet, både for ansatte, pårørende og frivillige. Prosjektet involverte miljøene Verdighetsenteret, VID vitenskapelige høgskole, Kompetansesenter for demens i Bergen kommune og KODE – Kunstmuseene i Bergen, samt kulturentreprenør og kunstformidler Siri Breistein. Inspirasjonen stammet fra tilrettelagte museumsomvisninger i utlandet og andre steder i Norge, ut fra ønsket om å nå hjemmeboende med demens. I prosjektperioden fikk et trettitalls personer med demens oppleve Edvard Munch-malerier i Rasmus Meyers Samlinger. Det ble utviklet og evaluert et dialogbasert kunstformidlingsprogram.

Prosjektet ble avsluttet med erfaringsseminar i Tårnsalen på KODE den 24. november 2016: Hvorfor er kunst og kultur viktig i demensomsorgen? Samtidig ble det også lansert et eget metodehefte, Øyeblikkets Kunst – kunstomvisninger for personer med demens, støttet av Bergen kommune/Den kulturelle spaserstokken. I dag tilbyr KODE faste omvisninger for personer med demens én gang i måneden (lenke).