Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å heve nøkkelkompetansen hos helsepersonell ved sykehjem og hjemmetjenesten. 

 Bakgrunn 

I 2016 ble resultatene av den første norske undersøkelsen av kompetanse blant ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten publisert. Resultatene viste store mangler i kompetanse på flere viktige områder, for eksempel det å kunne gjenkjenne sykdomsforverring og å kunne håndtere nye prosedyrer. Disse områdene er vesentlige fordi noen av de hyppigste årsaker til innleggelser fra sykehjem er symptomer fra luftveiene og hjertekarsystemet – symptomer som kan være livstruende hvis de ikke blir oppdaget og reagert på i tide.   

En del av forklaringen på den manglende kompetansen er at pasientene generelt er både dårligere og har flere sykdommer enn før, samt at de bruker flere legemidler enn tidligere. I tillegg blir andelen av eldre i befolkningen gradvis større, og med stigende alder øker risikoen for en rekke kroniske sykdommer samt kognitive problemer. Dette har medført et økende behov for helse- og omsorgstjenester, noe Samhandlingsreformen 2012 forsøker å avhjelpe. Men reformen har også medført tidligere utskrivelse av pasienter fra sykehus og samlet sett har alle disse faktorene resultert i et høyere kompetansekrav til de ansatte i eldreomsorgen. 

Målgruppe 

Utdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og hjelpepleiere, ansatte i eldreomsorgen. Deltakerne kan være ansatt både på sykehjem og i hjemmetjenesten, og komme både fra offentlige og private institusjoner. Fagutdannet helsepersonell ansatt på sykehus vil også ha nytte av å delta på utdanningen.  

 Formål  

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen til fagpersonell i møtet med alvorlig og akutt syke gamle. Fokus vil ligge på observasjoner og sykepleietiltak, fordi det å kunne gjenkjenne tegn til sykdomsforverring og få satt i verk tiltak på et tidlig tidspunkt er viktig for å forhindre at pasienten blir kritisk dårlig og unngår unødige plagerSentralt i undervisningen blir også fokus på etisk refleksjon når det gjelder blant annet behandling versus overbehandling.

Utdannelsen innhold og oppbygning 

Oversikt over tema: 

Utdannelsen består av undervisning i følgende tema:  

 • Infeksjoner (inkludert Covid-19) og sepsis 
 • ABCDE og kommunikasjon (NEWS/ISBAR) 
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt 
 • Væskebehandling og elektrolyttforstyrrelser 
 • Ernæring 
 • Diabetes  
 • Nyresvikt 
 • Smerter og smertebehandling 
 • Hjerneslag og epilepsi 
 • Delirium 
 • Fall 
 • Kort innføring i forhåndssamtale og palliativ plan 

 Oppbygning 

Utdannelsen består av tre samlinger.  

Samling 1 og 2 er nettbasert og undervisningen vil gjennomføres på læringsplattformen Canvas og verktøyet Zoom blir brukt til videomøter. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til de digitale plattformene  på forhånd. Kursarrangør vil være lett tilgjengelig under samlingene for å hjelpe faglig eller om det skulle oppstå tekniske problem.  

Per dags dato vil også samling 3 være digital og vil bestå av to valgfrie dager med prosedyretrening, en får tilgang til digital gjennomgang av ulike prosedyrer og oppfordres til å øve på disse på egen arbeidsplass.

 Undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av videoforelesning, filmer, interaktive quiz og videomøter med gruppearbeid, refleksjon og diskusjon om fagstoffet. 

Læringsmål og temabeskrivelse 

Hovedmål 

Deltakerne skal:

 • Kunne utføre systematiske observasjoner og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt. 
 • Ha kjennskap til aktuelle verktøy for tidlig oppdagelse av forverret pasienttilstand.  
 • Ha kjennskap til ISBAR som verktøy for kommunikasjon og informasjonsdeling. 
 • I samarbeid med lege kunne iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser. 
 • Kunne håndtere utvalgt medisinsk teknisk utstyr. 
 • Ha kjennskap til utvalgte undersøkelsesmetoder. 
 • Ha kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til aktuelle prosedyrer. 
 • Ha kunnskap om symptomlindring i palliativ fase. 
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger relatert til skrøpelige gamle. 

 Samling 1   

Tema 

 • Forhåndssamtale og palliativ plan
 • ABCDE og kommunikasjon 
  • NEWS
  • ISBAR
 • Infeksjoner
  • Pneumoni 
  • Urinveisinfeksjon  
  • Covid– 19 
  • Sepsis 
  • Infeksjon i hud, sår og bløtvev 
  • Antibiotikabehandling og anafylaksi
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
  • Respirasjonssvikt og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) 
  • Akutt koronarsykdom og innføring i 12avlednings EKG (elektrokardiogram) 
  • Hjertesvikt og lungeødem 
  • Oksygenbehandling
 • Væskebehandling og elektrolyttforstyrrelser 
 • Dehydrering, ulike intravenøse væskeløsninger 
 • Elektrolyttforstyrrelser: Natrium og kalium 

 Deltakerne skal for hver tilstand ha kunnskap om symptomer, observasjonerdiagnostisering, behandling, herunder tiltak og symptomlindring.   

Samling 2  

Tema 

 • Delirium 
 • Fall 
 • Ernæring 
  • Vitaminmangel 
  • Enteral og parenteral ernæring 
 • Diabetes  
  • Medikamentell behandling av type 1 og 2 diabetes 
  • Hypo– og hyperglykemi 
  • Akutte komplikasjoner 
  • Senkomplikasjoner 
 • Nyresvikt 
  • Akutt og kronisk 
 • Smerter og smertebehandling  
  • Smertetyper 
  • Kartlegging og vurdering av smerter 
  • Smertebehandling, medikamentell og ikke-medikamentell 
 • Nevrologi 

Deltakerne skal for hver tilstand ha kunnskap om symptomer, observasjoner, diagnostisering, behandling, herunder tiltak og symptomlindring.   

  Samling 3

Prosedyrer/ ferdigheter  

Gjennomgang av:

 • Prosedyregjennomgang PVK 
 • Permament urinkateter 
 • Nasogastrisksonde 
 • Lungestetoskopi 
 • Smertepumper
 • Sentralt venekateter: Observasjoner, stell, komplikasjoner og seponering.  

 Praktisk prosedyretrening: 

 • 12avlednings EKG: Riktig elektrodeplassering, kunne gjenkjenne støy på EKG utskrift. 
 • Blodsukkermåling, blodtrykksmåler og saturasjonsmåler: Korrekt bruk, unngå feilmålinger. 
 • Perifer venekanyle: Innlegging, observasjoner, stell, komplikasjoner og seponering. 
 • Permanent urinkateter: Innlegging, observasjoner, stell, komplikasjoner og seponering. 
 • Lungestetoskopi : Kunne gjenkjenne de mest vanlige fremmedlydene og utføre en systematisk lungestetoskopi.  
 • Nasogastrisk  sonde: Innlegging, observasjoner, bruk, stell, komplikasjoner og seponering.
 • Ernæringspumpe: Kunne administrere enteral ernæring gitt via ernæringspumpe og unngå komplikasjoner. 
 • Nevrologisk undersøkelse: Kunne utføre en basal nevrologisk undersøkelse. 
 • Smertepumpe: Korrekt bruk av pumpen ved kontinuerlig tilførsel av smertestillende medikament og unngå komplikasjoner.  
 • Subkutane injeksjoner og bruk av butterfly: Kunne administrere medikamenter subkutant på en korrekt måte og unngå komplikasjoner. 
 • Volumpumpe: Kunne administrere medikamenter og væske via volumpumpe og unngå komplikasjoner.