Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å heve nøkkelkompetansen hos helsepersonell ved sykehjem og hjemmetjenesten. 

 Bakgrunn 

I 2016 ble resultatene av den første norske undersøkelsen av kompetanse blant ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten publisert. Resultatene viste store mangler i kompetanse på flere viktige områder, for eksempel det å kunne gjenkjenne sykdomsforverring og å kunne håndtere nye prosedyrer. Disse områdene er vesentlige fordi noen av de hyppigste årsaker til innleggelser fra sykehjem er symptomer fra luftveiene og hjertekarsystemet – symptomer som kan være livstruende hvis de ikke blir oppdaget og reagert på i tide.   

En del av forklaringen på den manglende kompetansen er at pasientene generelt er både dårligere og har flere sykdommer enn før, samt at de bruker flere legemidler enn tidligere. I tillegg blir andelen av eldre i befolkningen gradvis større, og med stigende alder øker risikoen for en rekke kroniske sykdommer samt kognitive problemer. Dette har medført et økende behov for helse- og omsorgstjenester, noe Samhandlingsreformen 2012 forsøker å avhjelpe. Men reformen har også medført tidligere utskrivelse av pasienter fra sykehus og samlet sett har alle disse faktorene resultert i et høyere kompetansekrav til de ansatte i eldreomsorgen. 

Målgruppe 

Utdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og hjelpepleiere, ansatte i eldreomsorgen. Deltakerne kan være ansatt både på sykehjem og i hjemmetjenesten, og komme både fra offentlige og private institusjoner. Fagutdannet helsepersonell ansatt på sykehus vil også ha nytte av å delta på utdanningen.  

 Formål  

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen til fagpersonell i møtet med alvorlig og akutt syke gamle. Fokus vil ligge på observasjoner og sykepleietiltak, fordi det å kunne gjenkjenne tegn til sykdomsforverring og få satt i verk tiltak på et tidlig tidspunkt er viktig for å forhindre at pasienten blir kritisk dårlig og unngår unødige plagerSentralt i undervisningen blir også fokus på etisk refleksjon når det gjelder blant annet behandling versus overbehandling.

Utdannelsen innhold og oppbygning 

Oversikt over tema: 

Utdannelsen består av undervisning i følgende tema:  

 • Infeksjoner (inkludert Covid-19) og sepsis 
 • ABCDE og kommunikasjon (NEWS/ISBAR) 
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt 
 • Væskebehandling og elektrolyttforstyrrelser 
 • Ernæring 
 • Diabetes  
 • Nyresvikt 
 • Smerter og smertebehandling 
 • Hjerneslag og epilepsi 
 • Delirium 
 • Fall 
 • Kort innføring i forhåndssamtale og palliativ plan 

 Oppbygning 

Utdannelsen består av tre samlinger á to dager.  

Samling 1 og 2 er nettbasert og undervisningen vil gjennomføres på læringsplattformen Canvas og verktøyet Zoom blir brukt til videomøter. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til de digitale plattformene  på forhånd. Kursarrangør vil være lett tilgjengelig under samlingene for å hjelpe faglig eller om det skulle oppstå tekniske problem.  

Samling 3 vil bestå av to dager med praktisk prosedyretrening, med oppmøte i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen. Vi vil følge retningslinjene fra Folkehelseinstiutett i forhold til smittevernstiltak.  

 Undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av videoforelesning, filmer, interaktive quiz og videomøter med gruppearbeid, refleksjon og diskusjon om fagstoffet. Ved den fysiske samlingen vil det bli praktisk prosedyretrening og undervisning.  

Læringsmål og temabeskrivelse 

Hovedmål 

Deltakerne skal:

 • Kunne utføre systematiske observasjoner og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt. 
 • Ha kjennskap til aktuelle verktøy for tidlig oppdagelse av forverret pasienttilstand.  
 • Ha kjennskap til ISBAR som verktøy for kommunikasjon og informasjonsdeling. 
 • I samarbeid med lege kunne iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser. 
 • Kunne håndtere utvalgt medisinsk teknisk utstyr. 
 • Ha kjennskap til utvalgte undersøkelsesmetoder. 
 • Ha kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til aktuelle prosedyrer. 
 • Ha kunnskap om symptomlindring i palliativ fase. 
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger relatert til skrøpelige gamle. 

 Samling 1   

Tema 

 • Forhåndssamtale og palliativ plan
 • ABCDE og kommunikasjon 
  • NEWS
  • ISBAR
 • Infeksjoner
  • Pneumoni 
  • Urinveisinfeksjon  
  • Covid– 19 
  • Sepsis 
  • Infeksjon i hud, sår og bløtvev 
  • Antibiotikabehandling og anafylaksi
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
  • Respirasjonssvikt og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) 
  • Akutt koronarsykdom og innføring i 12avlednings EKG (elektrokardiogram) 
  • Hjertesvikt og lungeødem 
  • Oksygenbehandling
 • Væskebehandling og elektrolyttforstyrrelser 
 • Dehydrering, ulike intravenøse væskeløsninger 
 • Elektrolyttforstyrrelser: Natrium og kalium 

 Deltakerne skal for hver tilstand ha kunnskap om symptomer, observasjonerdiagnostisering, behandling, herunder tiltak og symptomlindring.   

Samling 2  

Tema 

 • Delirium 
 • Fall 
 • Ernæring 
  • Vitaminmangel 
  • Enteral og parenteral ernæring 
 • Diabetes  
  • Medikamentell behandling av type 1 og 2 diabetes 
  • Hypo– og hyperglykemi 
  • Akutte komplikasjoner 
  • Senkomplikasjoner 
 • Nyresvikt 
  • Akutt og kronisk 
 • Smerter og smertebehandling  
  • Smertetyper 
  • Kartlegging og vurdering av smerter 
  • Smertebehandling, medikamentell og ikke-medikamentell 
 • Nevrologi 

Deltakerne skal for hver tilstand ha kunnskap om symptomer, observasjoner, diagnostisering, behandling, herunder tiltak og symptomlindring.   

  Samling 3

Prosedyrer/ ferdigheter  

Gjennomgang av:

 • Etisk refleksjon 
 • Prosedyregjennomgang PVK 
 • Permament urinkateter 
 • Nasogastrisksonde 
 • Lungestetoskopi 
 • Smertepumper
 • Sentralt venekateter: Observasjoner, stell, komplikasjoner og seponering.  

 Praktisk prosedyretrening: 

 • 12avlednings EKG: Riktig elektrodeplassering, kunne gjenkjenne støy på EKG utskrift. 
 • Blodsukkermåling, blodtrykksmåler og saturasjonsmåler: Korrekt bruk, unngå feilmålinger. 
 • Perifer venekanyle: Innlegging, observasjoner, stell, komplikasjoner og seponering. 
 • Permanent urinkateter: Innlegging, observasjoner, stell, komplikasjoner og seponering. 
 • Lungestetoskopi : Kunne gjenkjenne de mest vanlige fremmedlydene og utføre en systematisk lungestetoskopi.  
 • Nasogastrisk  sonde: Innlegging, observasjoner, bruk, stell, komplikasjoner og seponering.
 • Ernæringspumpe: Kunne administrere enteral ernæring gitt via ernæringspumpe og unngå komplikasjoner. 
 • Nevrologisk undersøkelse: Kunne utføre en basal nevrologisk undersøkelse. 
 • Smertepumpe: Korrekt bruk av pumpen ved kontinuerlig tilførsel av smertestillende medikament og unngå komplikasjoner.  
 • Subkutane injeksjoner og bruk av butterfly: Kunne administrere medikamenter subkutant på en korrekt måte og unngå komplikasjoner. 
 • Volumpumpe: Kunne administrere medikamenter og væske via volumpumpe og unngå komplikasjoner.