Skip to content

Forskning og utvikling

Verdighetsenteret skal videreutvikle samspillet mellom forskning, utdanning og praksis gjennom å drive med forskningsbasert utviklingsarbeid. Å bidra til at sårbare gamles verdighet ivaretas er senterets visjon.

Vår hovedmålsetning er å utvikle kunnskap om betingelsene for en verdig eldreomsorg. Vi legger vekt på å jobbe tverrfaglig gjennom at medisinske, sosiale, kulturelle og estetiske fagtradisjoner og perspektiv bidrar sammen til å gi sårbare gamle en verdig alderdom.  Senteret utforsker nye måter å bruk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap på. FoU arbeid skal være forskningsbasert og praksisnært og favner alle fagområdene på Verdighetsenteret.

Utviklingsprosjekter

Modell for samarbeid mellom frivillige og kommuner 

Verdighetsenteret har i samarbeid med Fjell kommune og Drammen kommune utviklet en samarbeidsmodell for hvordan kommuner og frivillige kan samarbeide best mulig. Les rapporten om samarbeidsmodellen her.

Forestillingens kraft

I Forestillingens kraft blir beboere som lever med demens på Bergen Røde Kors sykehjem invitert til å delta i en kreativ forteller- og skrivegruppe. Økt trivsel i hverdagen er det overordnede målet med å delta i gruppene. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Verdighetsenteret, Bergen Røde Kors sykehjem, Hellen skole og scenekunstkompaniet Kompani Krapp. Kompani Krapp vil ta utgangspunkt i historiene fra skrivegruppene og lage et teaterstykke. Etter planen vil stykket blant annet vises på sykehjem og skoler i Hordaland. En av målsetningene med teaterstykket er å utfordre etablerte holdninger om demens i samfunnet gjennom å vise noe av det kreative potensial personer med demens fremdeles kan ha, selv når sykdommen har kommet langt.

Les mer:

Ny metode skal øke livskvaliteten til personer med demens

Kreativ skriving og fortelling i demensomsorgen. Timeslips som metode

Hjemmedød 

Post doc -prosjekt. Samarbeid med Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitet i Bergen.

Organisering av hjemmebasert omsorg i kommunene er en av de store helsepolitiske utfordringene Norge står over i dag og de kommende tiår. I Norge lever 220 000 eldre mennesker over 80 år. 82 % av dem bor hjemme og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste ønsker å avslutte sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme, det laveste antallet i verden. «Home time – Home death» er et multidisiplinært samarbeidsprosjekt for å optimalisere tilbudet til pasienter som ønsker å bli i egen bolig så lenge som mulig.

Kommuner i samarbeid med frivillig sektor

Vi jobber for tiden med to kommunale utviklingsprosjekter. Et i samarbeid med Drammen kommune og et i samarbeid med Fjell kommune. Sentrale spørsmål i prosjektene er å utforske hvordan en kommune kan samarbeide med frivillige og frivillig sektor på en god måte. Målet er å utvikle en bærekraftig modell for satsing på frivillighet i kommunene. En viktig komponent i prosjktene er å se på hvordan man kan etablere en god mottakskultur for frivillighet i kommunene. Les mer om prosjektet i Drammen i innlegget Kommunen og frivillig sektor i samspill for å skape gode øyeblikk. Kontaktperson Drammen-prosjektet Beate Magerholm. Kontaktperson Fjell-prosjektet Julie Tessem.

31Kunst og demens

Verdighetsenteret samarbeider med KODE om å tilrettelegge kunstomvisninger for hjemmeboende personer med demens. Samarbeidet startet i prosjektet Kunst og demens 2015-2016, som var et samarbeid mellom Verdighetsenteret, VID vitenskapelige høyskole, Kompetansesenter for demens i Bergen kommune og Kunstmuseene i Bergen (KODE). Prosjektet ble ledet av Eli Lea ved Verdighetsenteret.

Les mer om prosjektet i innlegget Et rausere samfunn.

I prosjektet ble det utviklet et metodehefte – Øyeblikkets kunst. Metodeheftet er gitt ut av Verdighetsenteret med støtte fra Den kulturelle spaserstokken i Bergen kommune. Det kan lastes ned gratis her (pdf): Lav oppløsning (ca 2 mb) eller høy oppløsning for utskrift (ca 35 mb)

 

Omsorgsbildet 2015, tatt av Frid Ellingsen, Bekkalokket Fotoklubb

Omsorgsbildet 2015, tatt av Frid Ellingsen, Bekkalokket Fotoklubb

Skolebarn møter gamle – et generasjonsprosjekt

Et samarbeidsprosjekt mellom Hellen skole (6. klasse), Bergen Røde Kors sykehjem sin frivilligtjeneste ved frivillighetskoordinator Gunhild Kjøsnes og Verdighetsenteret. Hver fredag kommer åtte 6. klassinger på besøkt til beboere ved sykehjemmet. 

I dagens samfunn har det utviklet seg en økende kløft mellom yngre og eldre mennesker, og da spesielt de mest sårbare gamle som bor på sykehjem. Integrering av gamle og unge er et viktig fremtidig virkemiddel både for å heve livskvaliteten for så vel gamle som unge. Positiv samhandling mellom barn og eldre kan være viktig i forhold til rekruttering og planlegging av fremtidig eldreomsorg. På dette utviklingsområdet skal vi utforske utviklingsmodeller, aktiviteter og rammebetingelser.