Verdighetsenteret skal videreutvikle samspillet mellom forskning, utdanning og praksis gjennom å drive med forskningsbasert utviklingsarbeid. Å bidra til at sårbare gamles verdighet ivaretas er senterets visjon.

Vår hovedmålsetning er å utvikle kunnskap om betingelsene for en verdig eldreomsorg. Vi legger vekt på å jobbe tverrfaglig gjennom at medisinske, sosiale, kulturelle og estetiske fagtradisjoner og perspektiv bidrar sammen til å gi sårbare gamle en verdig alderdom.  Senteret utforsker nye måter å bruk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap på. FoU arbeid skal være forskningsbasert og praksisnært og favner alle fagområdene på Verdighetsenteret.

Utviklingsprosjekter

Hjemmedød 

Post doc -prosjekt. Samarbeid med Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitet i Bergen.

Organisering av hjemmebasert omsorg i kommunene er en av de store helsepolitiske utfordringene Norge står over i dag og de kommende tiår. I Norge lever 220 000 eldre mennesker over 80 år. 82 % av dem bor hjemme og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste ønsker å avslutte sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme, det laveste antallet i verden. «Home time – Home death» er et multidisiplinært samarbeidsprosjekt for å optimalisere tilbudet til pasienter som ønsker å bli i egen bolig så lenge som mulig.

Kommuner i samarbeid med frivillig sektor

Vi jobber for tiden med to kommunale utviklingsprosjekter. Et i samarbeid med Drammen kommune og et i samarbeid med Fjell kommune. Sentrale spørsmål i prosjektene er å utforske hvordan en kommune kan samarbeide med frivillige og frivillig sektor på en god måte. Målet er å utvikle en bærekraftig modell for satsing på frivillighet i kommunene. En viktig komponent i prosjktene er å se på hvordan man kan etablere en god mottakskultur for frivillighet i kommunene. Les mer om prosjektet i Drammen i innlegget Kommunen og frivillig sektor i samspill for å skape gode øyeblikk. Kontaktperson Drammen-prosjektet Beate Magerholm. Kontaktperson Fjell-prosjektet Julie Tessem.

31Kunst og demens

Praksisnær intervensjonstudie i samarbeid med VID – vitenskapelig høgskole, Kompetansesenter for demens i Bergen kommune og Kunstmuseene i Bergen (KODE). I prosjektet ble det gjennomført fire omvisning i KODE sin Munch-samling for mennesker med demens med ledsagere. Omviser: Siri Breistein. Prosjektleder Eli Lea ved Verdighetsenteret.  Les mer om prosjektet i innlegget Et rausere samfunn.

Nytt etterutdanning: Akuttmedisinsk eldreomsorg

Vi holder på å utvikle en ny etterutdanning som skal gi faglig påfyll og trening i praktiske ferdigheter relatert til alvorlig og akutt syke gamle. Utdanningens målgrupper er helsepersonell ansatt i eldreomsorgen. Oppstart februar 2017. Ønsker du å vite mer om utdanningen, ta kontakt med Mona Stautland, kursleder-Akuttmedisinsk eldreomsorg på ms@verdighetsenteret.no

Omsorgsbildet 2015, tatt av Frid Ellingsen, Bekkalokket Fotoklubb
Omsorgsbildet 2015, tatt av Frid Ellingsen, Bekkalokket Fotoklubb

Skolebarn møter gamle – et generasjonsprosjekt

Et samarbeidsprosjekt mellom Hellen skole (6. klasse), Bergen Røde Kors sykehjem sin frivilligtjeneste ved frivillighetskoordinator Gunhild Kjøsnes og Verdighetsenteret. Hver fredag kommer åtte 6. klassinger på besøkt til beboere ved sykehjemmet. 

I dagens samfunn har det utviklet seg en økende kløft mellom yngre og eldre mennesker, og da spesielt de mest sårbare gamle som bor på sykehjem. Integrering av gamle og unge er et viktig fremtidig virkemiddel både for å heve livskvaliteten for så vel gamle som unge. Positiv samhandling mellom barn og eldre kan være viktig i forhold til rekruttering og planlegging av fremtidig eldreomsorg. På dette utviklingsområdet skal vi utforske utviklingsmodeller, aktiviteter og rammebetingelser.