Det ligger stort potensiale i å inkludere frivillige i eldreomsorgen. Frivillige er viktige samarbeidspartnere som må ivaretas på en god måte. Noen må ha ansvar for å rekruttere, organisere, følge opp og lede de frivillige. Jo mer sårbare målgrupper frivilligheten retter seg mot, desto større krav stilles det til en kompetent organisering. En kvalifisert og ansatt frivillighetskoordinator er en nøkkelperson i arbeidet for å skape en bærekraftig frivillighet!

Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg (Meld. St. 29) trekker frem Verdighetsenterets opplæringsprogram Frivillighetskoordinering – eldreomsorg som ett av fem elementer i en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Verdighetsenteret har fått mandat til å utdanne frivillighetskoordinatorer i alle landets kommuner som skal bidra til å mobilisere, organisere og koordinere frivillighetsarbeidet. Frivillig deltagelse kan styrke enkeltpersoners sosiale nettverk, bidra til økt aktivitet og redusere ensomhet.

Samhandlingsreformen stiller krav til helhetlig tenkning og åpner opp for nye muligheter til samarbeid mellom helsevesen, utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Lykkes man med en godt forberedt plan for denne satsingen, vil de sårbare og gamle i dag og de kommende tiår kunne sikres en siste levetid med livskvalitet og verdighet.

Verdighetsenteret har etablert en nasjonal kompetanseenhet for opplæring av frivillighetskoordinatorer, der målsettingen er en styrking av frivillighetstjenester i eldreomsorgen.
 

Utfordringer og muligheter

I nærmeste fremtid kommer vi til å se en dramatisk økning av antall sårbare og svake gamle og pasienter på sykehjem. Samtidig vil det også bli mange pensjonister som kan yte frivillig innsats – som både er givende og helsefremmende for dem selv og som bidrar til økt livskvalitet for de pleietrengende syke.
Frivillige medarbeidere vil kunne gi et betydelig bidrag til fysisk og psykososial aktivitet, velvære og helse, både for mottakere og hjelpere. Når vi spør de sårbare, hjelpe- og omsorgstrengende gamle hva som er viktigst for dem, er hovedsvarene: å bli sett, at noen bryr seg, at noen kommer på besøk, at det skjer noe, at jeg kommer ut, at noen er glad i meg, at jeg er savnet av noen, at jeg ikke lider unødig.
Med økt satsing på god rekruttering, organisering, opplæring og oppfølging kan frivillige være med på å møte utfordringene i fremtidens eldreomsorg. Uten denne organiserte og kostnadseffektive satsingen på nye konsepter er det vanskelig å forestille seg at vår eldreomsorg vil kunne garantere våre sårbare gamle en verdig, siste levetid de neste tiår.

Å være frivillig gir glede, livsinnhold og helse. Å bli møtt av frivillige bidrar til økt livskvalitet. Mange pensjonister kan og vil yte frivillig innsats – som både er givende og helsefremmende. Også barn, unge og voksne kan ha stor glede av å være frivillige. Men denne typen innsats trenger en gjennomtenkt og kompetent organisering. Nøkkelen er en dyktig, stabil og entusiastisk frivillighetskoordinator. Opplæringen skal gi motivasjon og kompetanse til dette arbeidet, og struktur til å etablere eller styrke lokale frivillighetsprosjekter i hjemkommunen eller eget sykehjem. Les mer om videreutdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg

 

Stort behov for organisert frivillig innsats

I en rapport fra Senter for Omsorgsforskning – Sør (nr 1/2009) fremgår det at norske kommuner ser et stort behov for frivillig innsats som et viktig supplement til å utvikle kvalitativt gode omsorgstjenester for eldre. Det viser seg også at mange av disse kommunene dessverre har liten kapasitet og derfor kan trenge tilførsel av kompetanse for å etablere, utvikle og følge opp et samarbeid med de frivillige organisasjonene.
Verdighetsenteret har ved en spørreundersøkelse til alle landets sykehjem (Foss Abrahamsen 2009) kartlagt behovet for og etterspurt erfaringer med frivillighetstjenester på sykehjem. Flertallet av sykehjem har en eller annen form for besøkstjeneste, men denne er sporadisk organisert. Behovet er mange ganger større enn tilbudet og kun et lite mindretall har egen frivillighetstjeneste eller egen frivillighetskoordinator. Så godt som alle ønsker en egen, organisert frivillighetstjeneste med en koordinator.

Vår undersøkelse, samt nasjonale og internasjonale erfaringer, viser at den sentrale suksessfaktor for frivillighetstjenester innenfor eldreomsorg er en gjennomtenkt og kompetent organisering. Frivillige må rekrutteres, motiveres, opplæres, integreres, følges opp og ivaretas. Nøkkelen er en godt kvalifisert frivillighetskoordinator.

På denne bakgrunn har Verdighetsenteret etablert en nasjonal kompetanseenhet for utdanning av frivillighetskoordinatorer innenfor eldreomsorg, der motivering og kompetanse til frivillighetskoordinatoren har hovedfokus. Vi vil også støtte koordinatoren med å etablere og videreutvikle lokale frivillighetsprosjekter. Slik kan eldreomsorgen i Norge tilføres mange frivillige hjelpere, og på denne måten sikre de sårbare gamle den verdighet de fortjener i deres siste leveår.