Lokal undervisning – vi kommer til deg

Verdighetsenteret jobber med å spre kunnskap innen palliasjon, demens, akuttmedisinsk eldreomsorg, frivillighet og kultur. Vi har et sterkt fagmiljø og lang erfaring med å formidle og tilby kompetanse som bygger på kunnskapsbasert praksis.

Undervisningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere og helsefagarbeidere ansatt i eldreomsorgen. Deltakerne kan være ansatt både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Andre yrkesgrupper som arbeider med sårbare gamle kan også ha stort utbytte av forelesningene.

Les mer: – Vi ønsket en fagdag om kompelske somatiske tilstander, sier fagansvarlig Mona Trondsen ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus (lenke).

 

Ønsker du å få besøk av vår rådgiver Beate?

Nå tilbyr Verdighetsenteret skreddersydde kurs og foredrag om frivillighet i eldreomsorg.

– Vi ønsker å øke tryggheten til ansatte

Interkommunalt kompetansesenter i Nordland øker kompetansen til helsepersonell gjennom samarbeid med Verdighetsenteret.

 

Vi tilbyr undervisning innen følgende tema:

Palliativ eldreomsorg

 • Verdighet for sårbare gamle
 • Forhåndssamtale
 • Palliativ plan
 • Symptomlindring ved livets slutt:
  • Kvalme, oppkast og obstipasjon
  • Hjerte- og lungesvikt
  • Delirium
  • Medikamentell symptomlindring
 • Demens og sykdomslære
 • Demens og palliasjon
 • Stell av døde
 • Etterlattesamtale
 • Kjærlighet og sorg
 • Ivaretakelse av hjelperen
 • Når er nok nok? – etisk refleksjon

For mer informasjon om undervisningstema se Fagplan Palliativ eldreomsorg (lenke).

Akuttmedisinsk eldreomsorg

 • Systematiske observasjoner og kommunikasjon
 • Infeksjoner og sepsis
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
 • Hjertestans
 • Væskebehandling og elektrolyttforstyrrelser
 • Ernæring
 • Diabetes
 • Nyresvikt
 • Smerter og smertebehandling
 • Hjerneslag og epilepsi
 • ALS og MS
 • Når er nok nok? – etisk refleksjon
 • HLR status

I tillegg til forelesning kan vi tilby opplæring og øvelse i følgende prosedyrer:

 • Perifer venekanyle
 • Volumpumpe
 • Medikamentregning og bruk av smertepumpe
 • Ernæringspumpe
 • BT og Sp02-måling
 • Stell av sentralt venekateter (undervisning og film)
 • Nevrologisk undersøkelse
 • Lungestetoskopi
 • Hjerte-lunge redning med defibrillator

For mer informasjon om undervisningstema se Fagplan AME (lenke).

Målgruppen for undervisningen er primært helsepersonell ansatt i eldreomsorgen, men vi kan tilrettelegge undervisningen for fastleger og sykehjemsleger, og vi kan undervise ved høyskoler og fagskoler.

Undervisning om ønsket tema kan skreddersys til halv-, heldagskurs eller to-dagers-kurs

Ta kontakt med leder Helse og Omsorg Silje B. Eikemo,
tlf. 55 39 77 32, e-post:
se@verdighetsenteret.no

 

Frivillighet og kultur
Foredrag og workshops

 • Frivillighet i eldreomsorgen – politisk aktualitet, forskning og praksis
 • Frivillighetskoordinatorens rolle
 • Hvordan få til et vinn-vinn samarbeid i eldreomsorgen
 • Hvordan bygge en god kultur for samarbeid mellom ansatte og frivillige
 • Skape gode systemer for frivilligheten: mobilisering og rekruttering, opplæring og ivaretagelse
 • Hvem har ansvar hvis noe skjer? Kjente dilemmaer og gråsoner.
 • Hvordan ansvars- og forventningsavklaring kan bidra til et godt samarbeid.
 • Inspirasjon og konkrete tips og ideer: eksempler på eksisterende gode prosjekter/aktiviteter

Rådgivning
Hvordan kan kommunen best organisere en satsing på frivillighet i omsorgssektoren? Hvilket ansvar bør og må kommunen ta? Vi får mange henvendelser kommuner som ønsker å følge opp den nasjonale strategien for frivillighet i omsorgssektoren og stortingsmeldingen Leve hele Livet. Vi veileder kommuner i hvordan man best kan gjennomføre slike prosesser. Vi tilbyr:

 • Et innledende møte med introduksjon av mulige scenarioer,  anbefalte første skritt og hvordan dette best forankres.
 • Veiledning/rådgivning i implementeringsperioden
 • To dager med foredrag og workshops: Eksempelvis en dag for ledernivå og en dag med ansatte i virksomhetene og frivilligheten.
 • Deltakerrabatt til nøkkelpersoner som sendes på utdanningen


For spørsmål og pris:
Faglig leder: Beate Magerholm
Tlf. 988 54 020
E-post: bm@verdighetsenteret.no

Les mer om arbeidet og erfaringene med å styrke organiseringen av frivilligheten i eldreomsorgen i Drammen kommune (PDF).
Les mer om utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg her
 (lenke)
For mer informasjon om undervisningstema se Fagplan  for frivillighet og eldreomsorg her (lenke).