Forestillingens kraft
I Forestillingens kraft blir beboere som lever med demens på Bergen Røde Kors sykehjem invitert til å delta i en kreativ forteller- og skrivegruppe. Økt trivsel i hverdagen er det overordnede målet med å delta i gruppene. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Verdighetsenteret, Bergen Røde Kors sykehjem, Hellen skole og scenekunstkompaniet Kompani Krapp. Kompani Krapp vil blant annet ta utgangspunkt i historiene fra skrivegruppene og lage et teaterstykke. Etter planen vil stykket blant annet vises på sykehjem og skoler i Hordaland. En av målsetningene med teaterstykket er å utfordre etablerte holdninger om demens i samfunnet gjennom å vise noe av det kreative potensial personer med demens fremdeles kan ha, selv når sykdommen har kommet langt.
Kontaktperson: Hanne Jones, mobil 984 83 179, hj@verdighetsenteret.no

LIVE@Home.Path
Dette er et forskningsprosjekt som utføres i samarbeid med Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen (UiB). Målet er å optimalisere tilbudet og muligheten for at eldre med demens kan bli boende hjemme lengst mulig, samt å dø hjemme, hvis de ønsker dette. Prosjektet har i 2017 oppnådd finansiering fra Norges Forskningsråd med oppstart tidlig 2019. I løpet av 2018 vil det bli gjennomført en pilotstudie i samarbeid med Bergen kommune og Haraldsplass Diakonale sykehus. Verdighetsenteret er knyttet til piloten gjennom fokus på frivillighet. Andre samarbeidspartnere er Høyskolen på Vestlandet som vil ha fokus på informasjonsteknologi, og Rokkansenteret ved UiB med fokus på økonomi. Kontaktperson: Gro Helen Dale, ghd@verdighetsenteret.no

Omsorg i samspill – En modell for god inkludering av frivillige i kommunens helse- og omsorgstjeneste
Mange kommuner ønsker å samarbeide med frivillige for å berike helse- og omsorgssektoren med mer aktivitet, mangfold og gode møter mellom mennesker, men det etterlyses kunnskap, erfaring og gode modeller for arbeidet. Verdighetsenteret har sammen med to kommuner, Drammen og Fjell, utviklet en modell for et godt samarbeid mellom frivillig sektor og kommunens helse- og omsorgstjeneste. Modellen skal nå videreformidles nasjonalt og vi ønsker at erfaringen og kunnskapen fra dette arbeidet skal være en ressurs for alle kommuner som vil satse på frivillighet i eldreomsorgen. Les rapportene om arbeidet i Drammen her (link). En felles veileder er på vei. Verdighetsenteret utvikler nå en digital håndbok for frivillighetskoordinatorer i eldreomsorgen og en seminarmodell som interesserte kommuner kan melde seg på for å øke sin kompetanse på samarbeid med frivillig sektor. Ta kontakt hvis du har spørsmål om inkludering av frivillige i eldreomsorgen!
Kontaktperson: Eirin Hillestad, mobil 41 69 46 48, ehi@verdighetsenteret.no