FRIDE – Frivillighet i demensomsorgen
Dette er et doktorgradsprosjekt hvor ph.d.-kandidat Eirin Hillestad skal utvikle ny kunnskap om betydningen av frivillig innsats for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, samt bidra til ny innsikt om hvilke faktorer som fremmer og hemmer utvikling og etablering av denne praksisen. Hensikten med studien er å utvikle kunnskap som bidrar til at flere personer med demens og deres pårørende får meningsfulle liv i fellesskap med andre – gjennom frivillige personers engasjement. Phd-prosjektet er et delprosjekt i en multikomponent intervensjonsstudie; LIVE@Home.Path, og er et samarbeid mellom Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) og Verdighetsenteret. 

LIVE@Home.Path
Dette er et forskningsprosjekt med fokus på å bedre omsorg og behandling for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved UiB, Verdighetsenteret og flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere står bak. Studien er finansiert av Norges forskningsråd og inkluderer personer med demens, pårørende, frivillige og helsepersonell i tre norske kommuner. Målet er å utforske hvordan demensomsorgen kan forbedres gjennom utforming av et tydeligere og kvalitativt bedre demensforløp. Og i sin tur, hvordan dette kan støtte nylig diagnostiserte personer med demens og deres familier, redusere omsorgsgivernes byrde og bidra til at personer med demens kan bo lengre, sikrere og mer uavhengig hjemme.

Kommunen og frivillig sektor i samspill – modell for godt samarbeid
Mange kommuner ønsker å samarbeide med frivillige for å berike helse- og omsorgssektoren med mer aktivitet, mangfold og gode møter mellom mennesker, men det etterlyses kunnskap, erfaring og gode modeller for arbeidet. Verdighetsenteret har sammen med to kommuner, Drammen og Fjell, utviklet en modell for et godt samarbeid mellom frivillig sektor og kommunens helse- og omsorgstjeneste. Les rapportene om arbeidet i Drammen her (lenke).

Høsten 2018 publiserte Verdighetsenteret arbeidsheftet «Godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen» (lenke) i samarbeid med Fagforbundet og med innspill fra en rekke frivillige organisasjoner. Dette heftet skal være en ressurs i arbeidet med å skape et godt samarbeid mellom frivillige og ansatte i eldreomsorgen. Verdighetsenteret utvikler nå en digital håndbok for frivillighetskoordinatorer i eldreomsorgen og en seminarmodell som interesserte kommuner kan melde seg på for å øke sin kompetanse på samarbeid med frivillig sektor.

Frivillighetens kraft – organisering av frivillig innsats i eldreomsorgen
Verdighetsenteret har laget en fagbok, forankret i den nasjonale utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg. Antologien belyser organisering og ledelse av frivillig innsats og hvordan frivillige kan bidra i eldreomsorgen. Kapitlene gir gode eksempler på rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige. Boken omhandler frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre, beboere på sykehjem, personer med demens og innenfor det palliative feltet. Målgruppen er personer som organiserer og leder frivillig innsats i eldreomsorgen: Ansatte i frivillige organisasjoner, på frivilligsentraler, i helse- og omsorgssektoren og andre som samarbeider med frivillige. Redaktører for boken er Eirin Hillestad og Julie Tessem. Boken vil bli lansert i mars 2019.

Fagbok i alders- og sykehjemsmedisin
Verdighetsenteret har bidratt med to kapitler i en ny fagbok i alders- og sykehjemsmedisin. Kapitlene handler om hhv. akuttmedisin og frivillighet i eldreomsorgen. Bak utgivelsen står Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved UiB, i samarbeid med Fagbokforlaget. Målgruppen for boken er personer som jobber på alle fagområder innenfor alders- og sykehjemsmedisin, og som innehar minst bachelornivå. Fagboken forventes utgitt i 2019.