Fagboken «En verdig alderdom – omsorg ved livets slutt»

Utgitt av Verdighetsenteret og Fagbokforlaget.
Boken kan bestilles hos Fagbokforlaget (lenke). 

 

 

Forhåndssamtaler
Veileder Forhåndssamtaler (pdf)

 

Palliativ plan
Verdighetsenteret laget i 2018 en ny versjon av verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at en slik plan brukes til pasienter med alvorlig, kronisk sykdom. Den nye versjonen er tilpasset slik at planen kan tas i bruk tidlig i sykdomsforløpet, og ikke kun når pasienten nærmer seg den siste fase. 

Sammen med malen for Palliativ plan har vi også laget en veileder for hvordan planen kan brukes, og et nytt eksempel på en utfylt plan

 

Film – stell og håndtering av sentralt venekateter!

(Brukes i undervisning på etterutdannelsen Akuttmedisinsk eldreomsorg)

 Stell av innstikksted (lenke)             Bytte av treveiskraner (lenke)

Tilkobling av infusjon (lenke)           Frakobling av infusjon (lenke)

Seponering av sentralt venekateter (lenke)

 

Behandling døende
Behandlingsalgoritmer for vanlige symptomer hos døende voksne. De fire viktigste medikamentene (lenke).

Livsforlengende behandling
Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling (lenke).

 

 

 

 

Omsorg – nordisk tidsskrift for palliasjon
Kan bestilles hos Fagforlaget for å få tilsendt tidsskriftet i papirform (lenke).
Det kan også leses digitalt ved å tegne abonnement hos Fagbokforlaget (lenke). 

 

 

 

Metodebok for sykehjemleger (Red. Bård R Kittang)
Målrettede behandlingsprosedyrer som er tilpasset sykehjemspopulasjonen.

 

Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge hender 24/7
Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 – 2018) skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no)
Her finner du blant annet NEWS score og ISBAR kommunikasjonsverktøy.
(NEWS og ISBAR)

 

      Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase 

                NOU 2017: 16 På liv og død