Årlige samlinger i Nasjonalt Forum: Frivillighet eldreomsorg (NAFFE)

 • NAFFE er et nasjonalt forum for organisasjoner med engasjement for frivillig innsats innenfor eldreomsorg.
 • NAFFEs hovedmål er å fremme frivillig innsats innenfor eldreomsorg gjennom å arrangere en årlig samling for deltakere av forumet.
 • Forumet etterstreber:
  • Faglig utvikling
  • Samarbeid/nettverksbygging
  • Erfaringsutveksling
  • Inspirasjon
 • Arbeidsutvalget møtes minimum 1 gang årlig, og/eller etter avtale.
 • Verdighetsenteret har sammen med arbeidsutvalget hovedansvaret for koordinering og organisering av forumets årlige samlinger.

 

Målet med forumets årlige seminar er å gi sentrale miljøer innenfor frivillig innsats i eldreomsorgen et møtested, for å stimulere til erfaringsutveksling, nettverksbygging, faglig påfyll og samarbeid på tvers av organisasjonstilhørighet.

For å sikre forumet god bredde inviteres i utgangspunktet en person fra hver organisasjon, hovedsakelig ledere eller fagledere på feltet.

Er frivillighet i eldreomsorgen et aktuelt tema for din organisasjon/instans? Dersom deltakelse i forumet virker interessant – ta kontakt med Hanne Jones: hj@verdighetsenteret.no

Deltakere på det første nettverksseminaret. Intensjonene med det årlige seminaret er å gi sentrale miljøer innenfor frivillig innsats i eldreomsorgen et møtested, for å stimulere til erfaringsutveksling, nettverksbygging, faglig påfyll og samarbeid på tvers av organisasjonstilhørighet. Interessert i å delta? Ta kontakt med Andreas Madsen på am@verdighetsenteret.no
Deltakere på det første nettverksseminaret.

Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg», peker på frivillig innsats i eldreomsorgen som et sentralt nasjonalt satsingsområde de kommende år. Som del av den nasjonale strategien for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet ønsker Verdighetsenteret å være pådriver for arbeid og nettverk innenfor feltet frivillighet – eldreomsorg.

Med bakgrunn i dette inviterte Verdighetsenteret sentrale aktører og aktuelle fagmiljøer til et seminar på Solstrand i oktober 2013 med mål om å opprette et nasjonalt forum for frivillighet i eldreomsorgen. Til seminaret var representanter fra følgende organisasjoner og institusjoner invitert: Norges Røde Kors, KS, Frivillighet Norge, Stiftelsen Termik, Stiftelsen Fransiskushjelpen, Bergen Røde Kors, Senter for omsorgsforskning Vest, Stiftelsen Sesam, Livsglede for eldre, Pensjonistforbundet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bergen Røde Kors Sykehjem, Forum for frivillighet – Oslo, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Den norske kirke, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Frivilligsentraler. I tillegg var forskere tilknyttet Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Forskningsinstituttet NOVA og Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillighet invitert til å holde foredrag.