Fagplan Akuttmedisinsk eldreomsorg

Akuttmedisinsk eldreomsorg er en etterutdanning som er skreddersydd for å heve nøkkelkompetansen hos helsepersonell i kommunehelsetjenesten og særlig ansatte ved sykehjem og hjemmesykepleien.

Publisert: 07. mar. 2022 | Oppdatert: 06. sep. 2023

Bakgrunn

I 2016 ble resultatene av den første norske undersøkelsen av kompetanse blant ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien publisert. Resultatene viste store mangler i kompetanse på flere viktige områder, for eksempel det å kunne gjenkjenne sykdomsforverring og å kunne håndtere nye prosedyrer (Bing-Jonsson, et.al, 2016). Disse områdene er vesentlige fordi noen av de hyppigste årsaker til innleggelser til sykehus fra sykehjem er symptomer fra luftveiene og hjertekarsystemet – symptomer som kan være livstruende hvis de ikke blir oppdaget og reagert på i tide.

En del av forklaringen på behovet for å styrke kompetansen er at pasientene generelt er både dårligere og har flere sykdommer enn før, samt at de bruker flere legemidler enn tidligere. I tillegg blir andelen av eldre i befolkningen gradvis større, og med stigende alder øker risikoen for en rekke kroniske sykdommer samt kognitive problemer. Dette har medført et økende behov for helse- og omsorgstjenester, noe Samhandlingsreformen 2012 forsøker å avhjelpe. Men reformen har også medført tidligere utskrivelse av pasienter fra sykehus og samlet sett har alle disse faktorene resultert i et høyere kompetansekrav til de ansatte i eldreomsorgen. Regjeringens plan «Kompetanseløftet 2025», vektlegger satsing for styrking av kompetanse og fagutvikling i denne del av helsetjenesten slik at kvaliteten på tjenesten er i tråd med behovene i samfunnet.Målgruppe

Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som jobber med sårbare gamle, for eksempel ved sykehjem, hjemmesykepleien, omsorgsbolig, legevakt og sykehus.

Etterutdanningen har ingen opptakskrav og fører ikke fram til formell eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng.

Formål

Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagpersonell i møtet med alvorlig og akutt syke gamle. Fokus vil ligge på faglige observasjoner, vurderinger og sykepleietiltak, fordi det å kunne gjenkjenne tegn til sykdomsforverring og få satt i verk tiltak på et tidlig tidspunkt er viktig for å forhindre at pasienten blir kritisk dårlig og unngår unødige plager. Sentralt i undervisningen blir også fokus på etisk refleksjon når det gjelder blant annet behandling versus over- og underbehandling.

Oppbygning og undervisningsform

Oppbygning

Etterutdannelsen består av to deler på til sammen seks dager. Del 1 er på tre dager og gjennomføres digitalt med møter i Zoom og gjennom undervisningsfilmer og tekst i læringsplattformen Canvas. Del 2 er på tre dager og består blant annet av fysisk prosedyretrening og simulering av pasienthistorier ved Verdighetsenteret i Bergen. Alternativt ved eksterne oppdrag vil del 2 gjennomføres i oppdragsgivers lokaler.

Undervisningsformer
Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid, demonstrasjoner, film og praktiskeøvelser. Vi bruker også simulering som pedagogisk metode, hvor vi øver på reelle situasjoner fra praksis for å lære gjennom å gjøre erfaringer i trygge omgivelser.

Læringsutbytte og temabeskrivelse

Deltakerne skal:

 • Kunne utføre systematiske observasjoner og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt.
 • Ha kjennskap til aktuelle verktøy for systematisk observasjon, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og kommunikasjon (ABCDE, NEWS2 og ISBAR).
 • I samarbeid med lege kunne iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser.
 • Ha kjennskap til utvalgte undersøkelsesmetoder.
 • Ha kunnskap og praktiske ferdigheter i forhold til aktuelle prosedyrer.
 • Ha kunnskap om symptomlindring ved akutt sykdom.
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger relatert til skrøpelige gamle.

Tema

  • Den geriatriske pasienten og atypisk presentasjon av akutt sykdom hos eldre
  • Forhåndssamtaler
  • ABCDE og kommunikasjon
   • NEWS2
   • ISBAR
  • Fall og skader
  • Antibiotikabehandling og anafylaksi
   • Intravenøs antibiotikabehandling: Håndtering, utblandingsmetoder og forsiktighetsregler
  • Infeksjoner
  • Pneumoni
  • Urinveisinfeksjon
  • Infeksjon i hud og bløtvev
  • Sepsis
  • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
   • Respirasjonssvikt og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
   • Akutt koronarsykdom, atrieflimmer, hjertesvikt, lungeødem og innføring i 12-avlednings EKG (elektrokardiogram)
  • Væskebalanse
   • Dehydrering ved akutt sykdom hos eldre
  • HLR-status og etikk
  • Delirium
  • Diabetes
   • Medikamentell behandling av type 1 og 2 diabetes
   • Hypo- og hyperglykemi
  • Nyresvikt
   • Akutt og kronisk
  • Smerter og smertebehandling
   • Smertetyper
   • Kartlegging og vurdering av smerter
   • Smertebehandling, medikamentell og ikke-medikamentell
  • Hjerneslag

Deltakerne skal for hver tilstand ha kunnskap om symptomer, observasjoner, diagnostisering, behandling, herunder tiltak med begrunnelse og symptomlindring.

Prosedyrer og ferdigheter

Teoretisk gjennomgang, praktisk prosedyretrening og scenariotrening av:

 • Lungestetoskopi: Kunne gjenkjenne de mest vanlige fremmedlydene og utføre en systematisk lungestetoskopi.
 • Nevrologisk undersøkelse: Kunne utføre en basal nevrologisk undersøkelse.
 • Perifere venekanyler: Innlegging, observasjoner, stell og seponering.
 • Basal hjerte- lungeredning
 • Sentralt venekateter -veneport
 • Blodtrykksmåler og saturasjonsmåler: Korrekt bruk, unngå feilmålinger.
 • Måling av puls og respirasjonsfrekvens
 • Forebygge utagerende adferd
 • «Closed loop» kommunikasjon
 • Innleggelse av permanent urinkateter
 • Praktisk bruk av ABCDE, NEWS og ISBAR gjennom simulering

Ved eksterne oppdrag kan valg av prosedyrer variere basert på behov fra målgruppen

Referanser:

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk, I. T., & Foss, C. (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC nursing, 15(1), 1-11.

Kreditering

Etterutdanningen er godkjent:

 • Som meritterende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie i NSF
 • For klinisk fagstige i Fagforbundet og Delta