Fagplan Praktisk implementering

Praktisk implementering er en etterutdanning som er skreddersydd for å heve nøkkelkompetansen om implementeringsprosessen. Den er særlig aktuell for ledere og fagansvarlige (herunder koordinator, fagleder, sykepleiefaglig konsulent, sykepleiefaglig leder, fagsykepleier) i sykehjem og hjemmesykepleien eller annet arbeid rettet mot eldreomsorgen i kommunen.

Publisert: 07. mar. 2022 | Oppdatert: 11. mai 2023

Bakgrunn

I forskjellige nasjonale føringer, blant annet i kvalitetsreformen leve hele livet, er det en forventning om at faglige tiltak innenfor helsemyndighetenes satsingsområder spres og implementeres. Samtidig er det en annerkjennelse at det ikke er en automatikk i at anbefalinger som utarbeides, medfører endring i klinisk praksis (Fretheim et al., 2015).

Implementering kan beskrives som en planlagt og systematisk prosess hvor endring med bevist effekt settes i verk i praksis (Grol et al., 2013). Dette er en komplisert prosess, hvor en må være bevisst en rekke utfordringer. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten fra Helsedirektoratet (2017), fremheves det at en avgjørende faktor for å lykkes med å forbedre helse og omsorgstjenestene er at leder og medarbeidere har kompetanse i forbedringsarbeid.

Med bakgrunn i behovet for kunnskap om implementering, og manglende lavterskeltilbud og kurs i implementeringsarbeid, tilbyr Verdighetsenteret en etterutdanning i praktisk implementering i eldreomsorgen.

Målgruppe

Ansatte i kommunen som arbeider med implementering i helsetjenesten. Særlig aktuelt for ledere og fagansvarlige (herunder koordinator, fagleder, sykepleiefaglig konsulent, sykepleiefaglig leder, fagsykepleier) i sykehjem og hjemmesykepleien. 

Sekundærmålgrupper - andre ansatte i kommunehelsetjenesten med interesse og engasjement for implementering.  

Formål

Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen til ansatte i kommunen som arbeider med implementering i eldreomsorgen. Fokuset i etterutdanningen vil være på implementeringsprosessen, ulike strategier og verktøy i kombinasjon med kunnskap om endringsledelse.

Utdannelsens innhold og oppbygning

Oppbygning

Etterutdannelsen består av fire deler på til sammen ti dager, fordelt over to semester. Del 1 og 2 er på tre dager og del 3 og 4 er på to dager. Alle samlingene gjennomføres fysisk ved Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen.

Undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og praktisk øvelse. Det gis tilbud om muntlig prosjektveiledning mellom samlingene.

Arbeidskrav
Det er et arbeidskrav om utarbeidelse av prosjektplan og presentasjon av denne. 

Læringsmål og tema

Innenfor helse kan aktuelle prosjekt ha fokus på reorganisering av tjenestene og hvordan endre oppgavedelingen, eller det kan være implementering av konkrete verktøy som for eksempel forhåndssamtaler, ernæringskartlegging, Mobid 2 eller NEWS2. Innen Frivillighet kan dette for eksempel prosjekt som tar for seg å skape struktur og bygge kultur for samarbeid med frivillige.

Innenfor begge fagfelt kan systematisk etikkarbeid være et aktuelt prosjekt.

Dette må forstås som forslag til aktuelle prosjekt, og utelukker ikke andre tema. Hovedfokus vil være verktøy og prosessen rundt implementering. Deltakeren må ha kompetanse på tema man skal implementere, eventuelt tilegne seg kunnskapen som trengs.


Hovedmål

Deltakerne skal:

 • Kjenne til oppdatert forskning, politiske føringer og praksis relatert til implementering.
 • Kjenne til og kunne anvende kunnskapsbasert praksis.
 • Få inngående kjennskap til implementeringsprosessen.
 • Kjenne til og kunne anvende ulike aktuelle metoder og verktøy som kan brukes i en implementeringsprosess.

Tema

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Teori om implementering
 • Modeller for implementering
 • Implementeringsforskning
 • Barrierer og fasilitatorer
 • Kartlegging og vurdering av ressursbehov
 • Prosjektarbeid
 • Endringsledelse og motivasjonspsykologi
 • Veiledning og pedagogikk
 • Etikk
 • Brukermedvirkning
 • Vedlikehold av implementert kunnskap/sustainability
 • Evaluering av implementering


Kreditering

Etterutdanningen gir per i dag ingen kreditering eller studiepoeng

Referanser
Fretheim, A., Flottorp, S., Oxman, A. D., & Nasjonalt kunnskapssenter for, h. (2015). Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer (Vol. nr 10-2015). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Grol, R., Wensing, M., Eccles, M., & Davis, D. (2013). Improving Patient Care: The Implementation of Change in Health Care (2 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated.  

Helsedirektoratet. (2017). Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet Retrieved from