Fagplan Praktisk implementering

Praktisk implementering er en etterutdanning som er skreddersydd for å heve nøkkelkompetansen om implementeringsprosessen. Den retter seg mot personell i kommunehelsetjenesten, og særlig ledere og fagutviklere i sykehjem og hjemmesykepleien.

Bakgrunn

I forskjellige nasjonale føringer, blant annet i kvalitetsreformen leve hele livet, er det en forventning om at faglige tiltak innenfor helsemyndighetenes satsingsområder spres og implementeres. Samtidig er det en annerkjennelse at det ikke er en automatikk i at anbefalinger som utarbeides, medfører endring i klinisk praksis (Fretheim et al., 2015).

Implementering kan beskrives som en planlagt og systematisk prosess hvor endring med bevist effekt settes i verk i praksis (Grol et al., 2013). Dette er en komplisert prosess, hvor en må være bevisst en rekke utfordringer. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten fra Helsedirektoratet (2017), fremheves det at en avgjørende faktor for å lykkes med å forbedre helse og omsorgstjenestene er at leder og medarbeidere har kompetanse i forbedringsarbeid.

Med bakgrunn i behovet for kunnskap om implementering, og manglende lavterskeltilbud og kurs i implementeringsarbeid, tilbyr Verdighetsenteret en etterutdanning i praktisk implementering for kommunehelsetjenesten.

Målgruppe

Ansatte i kommunen som arbeider med implementering i helsetjenesten. Særlig aktuelt for ledere og fagansvarlige (herunder koordinator, fagleder, sykepleiefaglig konsulent, sykepleiefaglig leder, fagsykepleier) i sykehjem og hjemmesykepleien. 

Sekundærmålgrupper - andre ansatte i kommunehelsetjenesten med interesse og engasjement for implementering.  

Formål

Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen til ansatte i kommunen som arbeider med implementering i helsetjenesten. Fokuset i etterutdanningen vil være på implementeringsprosessen, ulike strategier og verktøy i kombinasjon med kunnskap om endringsledelse.

Oppbygning og undervisningsform

Oppbygning
Etterutdannelsen består av fire deler på til sammen ti dager, fordelt over to semester. Del 1 og 2 er på tre dager og del 3 og 4 er på to dager. Alle samlingene gjennomføres fysisk ved Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen. Alternativt ved eksterne oppdrag, kan etterutdanningen gjennomføres i oppdragsgivers lokaler.

Undervisningsformer
Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og praktisk øvelse. Det gis tilbud om en gruppeveiledning, og en individuell veiledning gjennom etterutdanningen.

Arbeidskrav
Det er et arbeidskrav om utarbeidelse av prosjektplan og presentasjon av denne. 

Læringsmål og tema

I etterutdanningen kull 1 er aktuelle tema for implementering avgrensa til følgende: ernæringskartlegging, NEWS2, Mobid2, forhåndssamtale og systematisk etikkarbeid.

Hovedmål

Deltakerne skal:

 • Kjenne til oppdatert forskning, politiske føringer og praksis relatert til implementering.
 • Kjenne til kunnskapsbasert praksis
 • Få inngående kjennskap til implementeringsprosessen
 • Kjenne til ulike aktuelle metoder og verktøy som kan brukes i en implementeringsprosess
 • Kjenne til ulike etiske dilemmaer i arbeidet med implementering i eldreomsorgen

Tema

 • Introduksjon i aktuelle tema for implementering
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Teori om implementering
 • Modeller for implementering
 • Implementeringsforskning
 • Barrierer og fasilitatorer
 • Kartlegging og vurdering av ressursbehov
 • Prosjektarbeid
 • Endringsledelse og motivasjonspsykologi
 • Veiledning og pedagogikk
 • Etikk
 • Brukermedvirkning
 • Vedlikehold av implementert kunnskap/sustainability
 • Evaluering av implementering

  Scenariotrening/praktisk øving
 • Gap-analyse
 • Kartlegging av interessenter
 • Kartlegging av barrierer og fasilitatorer
 • Utarbeidelse av prosjektplan
 • Presentasjon av prosjektplan

  Referanser
  Fretheim, A., Flottorp, S., Oxman, A. D., & Nasjonalt kunnskapssenter for, h. (2015). Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer (Vol. nr 10-2015). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
  Grol, R., Wensing, M., Eccles, M., & Davis, D. (2013). Improving Patient Care: The Implementation of Change in Health Care (2 ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated.  
  Helsedirektoratet. (2017). Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet Retrieved from