Etterutdanning

Palliativ eldreomsorg

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg styrker din kompetanse innen helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.

Undervisningen passer for deg som

  • Vil ha økt kompetanse i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle.
  • Ønsker påfyll og ny, oppdatert kunnskap innen palliasjon.
  • Vil bli bedre til å ivareta fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle behov ved livets slutt.
  • Ønsker flere verktøy i kommunikasjon med pasienter og pårørende.
  • Er opptatt av tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper og ønsker å styrke dette.


Målgruppe og mål med etterutdanningen

Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige/eksistensielle behov ved livets slutt.

På utdanningen underviser vi blant annet i:

Palliasjon og livets slutt, forhåndssamtaler og palliativ plan, geriatri og palliasjon, demens og palliasjon, symptomlindring, åndeleg og eksistensiell omsorg, sykdom og død i ulike kulturer, etikk, hjemmedød, stell av døde, delirium, ivaretakelse av pårørende, etterlatte og hjelperen, frivillighet og palliasjon.

Kompetanse innen palliasjon er en forutsetning for at pasienten kan få god pleie, omsorg og behandling, føle trygghet og få en meningsfull tilværelse like til det siste. Kompetansen er også avgjørende for å skape en verdig avslutning på livet for den døende gamle, og for at pårørende føler seg ivaretatt både før, under og etter dødsfallet.

Hvordan foregår undervisningen?

Etterutdanningen er delt inn i to deler, der del 1 er digital og del 2 er digital eller fysisk.

Den digitale delen foregår på læringsplattformen Canvas og vil være en kombinasjon av forelesninger, tekst og interaktive quiz. Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på Zoom med “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Du må ha tilgang på datamaskin med mikrofon, høytaler og webkamera.

Den fysiske samlingen på etterutdanningen foregår i Verdighetsenteret sine lokaler, med undervisning, gruppeoppgaver, og noe prosedyre-øving i relevante prosedyrer for eksempel bruk av smertepumpe.

Den fysiske delen foregår enten i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen eller ute i kommuner som har inngått avtale om eksterne oppdrag.


Godkjent etterutdanning

Etterutdanningen er godkjent av Delta, Fagforbundet og NSF som ledd i klinisk fagstige.

Forelesere ved etterutdanningen er overlege i anestesi og palliasjon og spesialsykepleiere med lang klinisk erfaring. I tillegg innhenter vi forelesere med annen relevant fagbakgrunn.

Se hele fagplanen her!