Etterutdanning

Palliativ eldreomsorg

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg styrker helsepersonell sin kompetanse innen helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.

Pleier med ømhet i blikket til en eldre mann

Kommende kull:

Undervisningen passer for deg som

 • Vil ha økt kompetanse i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle.
 • Ønsker påfyll og ny, oppdatert kunnskap innen palliasjon.
 • Vil bli bedre til å ivareta fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle behov ved livets slutt.
 • Ønsker flere verktøy i kommunikasjon med pasienter og pårørende.
 • Er opptatt av tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper og ønsker å styrke dette.

Om etterutdanningen

Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige/eksistensielle behov ved livets slutt.

Palliasjon er en forutsetning for at pasienten kan få god pleie, omsorg og behandling, føle trygghet og få en meningsfull tilværelse like til det siste. Kompetansen er også avgjørende for å skape en verdig avslutning på livet for den døende gamle, og for at pårørende føler seg ivaretatt både før, under og etter dødsfallet.

Forelesere ved etterutdanningen er spesialsykepleiere, med lang klinisk erfaring, og overlege i anestesi og palliasjon. I tillegg innhenter vi forelesere med annen relevant fagbakgrunn.

Se hele fagplanen her

Hvordan foregår undervisningen?

Etterutdanningen er delt i to deler, der del 1 er digital og del 2 er digital eller fysisk.

Den digitale delen foregår på læringsplattformen Canvas og vil være en kombinasjon av forelesninger, tekst og interaktive quiz. Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på Zoom med “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Du må ha tilgang på datamaskin med mikrofon, høytaler og webkamera.

Den fysiske delen på etterutdanningen foregår i Verdighetsenterets lokaler, med undervisning, gruppeoppgaver, simulering og prosedyreøving i bruk av smertepumpe.

Den fysiske delen kan også gjennomføres andre steder i landet om en inngår avtale om eksterne oppdrag.

På etterutdanningen underviser vi blant annet i:

 • Palliasjon og livets slutt
 • Forhåndssamtaler og palliativ plan
 • Geriatri og palliasjon
 • Demens og palliasjon
 • Symptomlindring
 • Åndelig og eksistensiell omsorg
 • Sykdom og død i ulike kulturer
 • Etikk
 • Hjemmedød
 • Stell av døde
 • Delirium
 • Ivaretakelse av pårørende og etterlatte
 • Ivaretakelse av hjelperen
 • Frivillighet og palliasjon
 • Kreft hos eldre
Vil du ha etterutdanningen i din kommune?

Etterutdanningen er godkjent av Delta, Fagforbundet og NSF som ledd i klinisk fagstige.