Fagplan Frivillighetskoordinering-eldreomsorg

Bakgrunn

Verdighetsenterets visjon er et samfunn som sikrer sårbare gamle en verdig alderdom. Frivillig innsats er en berikende ressurs og en viktig del av en helhetlig omsorg og et aldersvennlig samfunn.

Sentrale offentlige dokumenter på helse- og omsorgsfeltet, som stortingsmeldingen Leve hele livet, påpeker at det vil være behov for tettere samarbeid med frivillig sektor i framtiden og at et godt samspill har betydning for kvaliteten i eldreomsorgen.

Utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg er en del av Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020). Gjennom utdanningen bidrar senteret til kompetanseheving i kommunene og til frivillig sektor.

Målgruppe

Personer som organiserer frivillig innsats rettet mot eldre: ansatte i frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, helse- og omsorgssektoren, kommuneadministrasjon og andre som samarbeider med frivillige.

Formål

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap i rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige, juridiske og etiske perspektiver på feltet og viktige faktorer for godt samarbeid.

Form og oppbygging

Utdanningen består av tre digitale samlinger á tre dager. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling, og praktiske øvelser.

Læringsmål

Etter endt utdanning skal deltakeren ha:

1. Økt kunnskap om feltet frivillighet i eldreomsorgen ved å:
– Kjenne til oppdatert forskning, politiske føringer og praksis.
– Kjenne til ulike etiske dilemmaer i arbeidet med frivillighet i eldreomsorg
– Kjenne til metoder som bidrar til aktiv og kreativ omsorg
– Kjennskap til frivillighet rettet mot hjemmeboende eldre og eldre på institusjon
– Kjennskap til frivillighet i palliativ omsorg og demensomsorg.

2. Økt forståelse for og trygghet i egen rolle som frivillighetskoordinator ved å:
– Ha kjennskap til ulike måter å utøve koordinatorrollen på
– Kunne reflektere over egen måte å utøve egen rolle
– Ha kjennskap til metoder for å ivareta seg selv

3. Økt kunnskap om organisering og ledelse av frivillighetsarbeidet ved å ha:
– Kunnskap om rekruttering, kvalitetssikring, opplæring, veiledning og ivaretakelse av frivillige.
– Kjennskap til maler og metoder for å systematisere frivillighetsarbeidet.
– Kjennskap til verktøy for å bygge god kultur for frivillighet i eldreomsorgen.
– Kjenne til juridiske føringer og dilemmaer i arbeidet
– Økt ferdighet i å møte utfordrende situasjoner i frivillighetsarbeidet.

4. Økt bevissthet rundt nettverk og muligheter for samarbeid i nærmiljøet ved å ha:
– Økt bevissthet rundt betydningen av nettverkskartlegging
– Kjennskap til enkelt verktøy for kartlegging av nettverk og nærmiljø
– Kunnskap om samarbeid som metode for å skape aktivitet

5. Økt ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere et prosjekt ved å ha:
– Øvelse i ideutvikling.
– Kunnskap om og øvelse i å benytte prosjektbeskrivelse i planlegging av prosjekt
– Presentert eget prosjekt
– Evaluert eget prosjekt

Prosjektarbeid

Alle deltakere utvikler et frivillighetsprosjekt på egen arbeidsplass som involverer frivillighet og eldreomsorg. Verdighetsenteret veileder underveis. Det anbefales at deltakere som deltar fra samme arbeidsplass samarbeider om et felles prosjekt.

Målet med prosjektarbeidet er at det skal bidra til positiv utvikling og/eller ringvirkninger i lokal eldreomsorg. Dette kan være i både i form av økt aktivitet og tilrettelegging for godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen.
Deltakerne skal lære seg å bruke prosjektbeskrivelse som et verktøy. Dette er viktig både for gjennomføring, spredning og finansiering av fremtidige prosjekter.

Godkjenningskriterier

For å få utdanningen godkjent skal følgende gjennomføres:

  • Tre godkjente skriftlige innleveringer
  • To korte /enkle muntlige presentasjoner
  • Deltaker kan ha inntil 10 prosent fravær uten legeerklæring.

Kreditering

Godkjent som meritterende timer (30 timer) til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie i Norsk Sykepleierforbund. Godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet og Delta.