– Frivilligheten er viktig for at Amina (73) skal bli en del av lokalsamfunnet

Les hvorfor Beate Magerholm mener frivilligheten er så viktig for integrering. Magerholm er rådgiver ved avdeling for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret og sanitetskvinne.

Publisert 02. mai 2022 Tekst: Kristine Askvik Foto: Silje Katrine Robinson

– Amina følte seg som en ressurs i hjemlandet Somaliland, men her i Norge føler hun seg som en byrde. Dette er kanskje noe som flere eldre føler på. Hva kan vi gjøre for å endre det? Hvilken rolle kan frivilligheten spille her?

Frivillige organisasjoner og frivilligsentraler er en viktig arena for å både kunne være en ressurs i lokalsamfunnet, og også å kunne ta del i et sosialt fellesskap. Det er det som er så fantastisk med organisasjonslivet - alle kan komme med de ressursene de har, og finne sin plass i organisasjonen.

Frivillige organisasjoner og frivilligsentraler bidrar til å skape aktiviteter, sosialt fellesskap og hjelp i hverdagen for innbyggerne. De bidrar også til at de som ønsker å engasjere seg kan få en arena hvor de kan utvikle seg, hvor de kan være en del av et fellesskap og hvor de kan være til nytte for andre.

Dette er gull verdt! Både når det gjelder integrering og når det gjelder å inkludere seniorer som ressurs.

Les hele saken om Amina (73) her.

– Amina har lyst til å gjøre en innsats og være til nytte. Hva tenker du om hennes engasjement?

Når jeg leser om Amina, danner jeg meg et bilde av en kvinne med stor styrke, pågangsmot og livserfaring. Det at hun engasjerer seg vil kunne komme andre til nytte på flere måter.

Hun har mange erfaringer som kan hjelpe andre. Hun har erfaringer fra arbeidet hun gjorde i hjemlandet, med å starte opp og drive en egen virksomhet - det må jo være midt i blinken for en organisasjon som trenger dyktige mennesker til å utvikle aktiviteter og drive styrearbeid.

De erfaringene hun har med å oppleve krig og deretter skulle bosette seg i et nytt land vil kunne hjelpe andre som befinner seg i liknende situasjon. Dette er også erfaringer som det er viktig å lytte til når det skal legges planer for å møte flyktninger og for å sørge for god integrering.

– Norske kvinners sanitetsforening jobber med integrering i hele landet og i Drammen. Hva er deres rolle i integreringen? Hva betyr arbeidet deres?

Norske Kvinners Sanitetsforening er en organisasjon som gjennom de 125 årene den har eksistert alltid har vært innovativ. Sanitetskvinnene har sett samfunnsbehov og har jobbet for å finne løsninger for å dekke disse.

Et av områdene de i dag jobber med er integrering. Blant annet har Sanitetskvinnene en aktivitet som kalles Språkvenn, som er en lavterskel møteplass for kvinner med ulik språk- og kulturell bakgrunn. Dette er en arena hvor kvinnene kan møtes for å snakke norsk og delta i et sosialt fellesskap, og det er også en arena hvor viktig informasjon - for eksempel helseinformasjon kan deles.

Siden organisasjonen har 600 lokalforeninger over hele landet, kan man med stor sannsynlighet finne en forening i sitt nærmiljø. Det å oppsøke og engasjere seg i sanitetskvinnene - eller andre lokale organisasjoner - er et godt utgangspunkt for å få et nettverk og for å finne sin plass i lokalmiljøet.

– Hva er viktig for å lykkes med å integrere eldre innvandrerkvinner og også eldre generelt?

Jeg tror mye er gjort om man tør å si hei, og tør å invitere inn i de fellesskapene som man selv er en del av. Norges frivilligsentraler har slagordet “Møte mellom mennesker”. Det er jo nettopp det det handler om - å tilrettelegge for gode møter mellom mennesker.

Det er viktig å vite hvordan man kan invitere dem inn i frivilligheten eller på andre arenaer i lokalmiljøet. Det er nødvendig å nå ut med informasjon om at det er mulig å engasjere seg. Her er det jo vesentlig å alliere seg med noen som er kjent i målgruppen man ønsker å nå, for eksempel Amina, slik at de kan gi gode råd for hvordan man kan nå frem.

Det aller viktigste er vel å se de ressursene som finnes hos den enkelte man ønsker å få med, slik at de som blir invitert med kan oppleve at de blir sett som en ressurs. Det er ikke så motiverende å engasjere seg dersom man i utgangspunktet ikke blir sett for den man er og hva man kan bidra med.