Frivillig sykler en rickshaw med eldre mann som passasjer

Frivilligheten spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet

Ny folkehelsemelding ble i dag lansert av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol fra lokalene til Røde Kors i Oslo. Verdighetsenteret ser frem til å bli med i det viktige folkehelsearbeidet.

Publisert 31. mar. 2023

Tilgang til gode sosiale fellesskap og tilgang til mennesker er bra for folkehelsen. Utenforskap og ensomhet må motarbeides, sa generalsekretær i Norges Røde Kors Anne Bergh da hun åpnet lanseringen av Folkehelsemeldingen.

Hun understreket den viktige rollen frivilligheten spiller i det forebyggende folkehelsearbeidet. Frivillighet gir glede til både den som gir og den som får.

Les om Svanhild (92) som er forundret over hvor mye det gir henne å være frivillig ved frivilligsentralen

Helse- og omsorgsminister Kjerkhol presenterte den nye folkehelsemeldingen, og understreket at folkehelsepolitikken ikke består av enkle og raske løsninger. Det må jobbes i bredden, og god folkehelse skapes fra bunnen av. Folkehelsearbeidet er grunnmuren, og denne grunnmuren må styrkes for å sikre bærekraften i fremtidens helsetjenester. Hun takket frivilligheten for å gjennom hele året gjøre en betydelig innsats for folkehelsa, og fremmet det viktige samarbeidet på tvers av stat, fylkeskommune, kommune og frivillighet – både nasjonalt og lokalt.

Folkehelsemeldingens 6 innsatsområder

Samfunnsskapte vilkår for god helse

Levevaner og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer

Psykisk helse og livskvalitet

Vern mot helsetrusler og retten til et sunt miljø

Digitalisering og kommunikasjon

Forebyggende arbeid i helse- og omsorgstjenesten

Meld st. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar


Verdighetsenteret ønsker ny folkehelsemelding velkommen

Som tiltak under innsatsområdet Psykisk helse og livskvalitet skal det gjennomføres en pilot ABC kampanje for god psykisk helse – hvor ABC står for Act – Belong – Commit. Det å gjøre noe aktivt hver dag, det å gjøre noe sammen med andre, og det å gjøre noe med mening er sentralt. Det skal arbeides for å videreutvikle arenaer som gir fellesskap, aktivitet og engasjement – og alle skal kunne oppleve at de hører til.

Verdighetsenteret støtter opp om betydningen av meningsfulle aktiviteter, sosialt fellesskap og opplevelsen av tilhørighet. Det er avgjørende å få til et godt samarbeid på tvers for at alle skal kunne få ta del i dette, også de som har vansker med å oppsøke fellesskapet og aktivitet ved egen hjelp.

For de som opplever at helsen svikter kan det være vanskelig å pleie de sosiale relasjonene man har, og etablere nye. Det kan også være vanskelig å oppsøke meningsfull aktivitet. Frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og enkeltpersoner som gjør en frivillig innsats bidrar til at de om har mistet sitt nettverk kan fortsette med de aktivitetene de er glad i, og at de kan opprettholde sosial kontakt. Slik er frivilligheten helsefremmende – både gjennom det arbeidet frivillige gjør for andre, og ved at det frivillige engasjementet kan ha en helsegevinst for den frivillige selv.

Verdighetsenteret er opptatt av at samarbeidet med frivillige i omsorgssektoren skal bli godt for alle parter. For at samspillet skal bli godt, trenger vi kunnskap om hverandre - dette gjelder også når frivillige skal bidra i omsorgssektoren. Ledere og medarbeidere i kommunen bør ha kunnskap om frivillig sektor, og de frivillige bør ha kunnskap om kommunen og de menneskene de skal gjøre en frivillig innsats for.

Vi ønsker den nye folkehelsemeldingen velkommen. Vi ser frem til å sette oss nærmere inn i den, og å være med i det viktige arbeidet fremover.

Les mer om Helsefremmende frivillighet i Beate Magerholms faglige kommentar i Årringer.