Kvinne foran glassfasade
Helse og omsorg

Må vi bruke sovemedisin for å klare arbeidspresset?

Da jeg ble mellomleder, spøkte kolleger med at jeg måtte få resept på sovemedisin. Alvoret bak var at flere av mine kolleger måtte bruke medisin for å få sove, skriver Nina Berntsen Alver.

Publisert 24. mai 2022 Tekst: Nina Berntsen Alver Foto: Silje Katrine Robinson

Dette er en kronikk skrevet av Nina Berntsen Alver, rådgiver ved Verdighetsenteret og tidligere mellomleder. Kronikken ble først publisert i Dagens Medisin 12.mai 2022.

Sammenlignet med andre bransjer har mellomledere i den norske kommunehelsetjenesten fem ganger så mange ansatte per mellomleder.

Medianen for antallet ansatte per mellomleder i hjemmetjenesten i Norge er 59, viser tall gjengitt i Kompetanseløftet 2025. Til sammenligning er gjennomsnittet 12 for andre bransjer, viser HR-undersøkelsen 2021. 

Jeg hadde selv arbeidsgiveransvar for 80 da jeg jobbet som mellomleder i hjemmesykepleien. Jeg skulle ønske at tallet var nærmere 12. 

Belastning
I dag gjør mellomledere en så god jobb som mulig ut ifra forutsetningene, men rammevilkårene er ikke gode nok. Ville mellomledere i andre bransjer ha godtatt å ha 59 ansatte, 80 ansatte – eller enda flere å følge opp?

Hvorfor skal vi som jobber innen eldreomsorg, godta dette? 

Slik jeg opplevde å være mellomleder, var arbeidsbelastningen så stor at det kunne gå på bekostning av pasientsikkerhet. Mange pasienter i kommunehelsetjenesten har kognitiv svikt og klarer ikke gi beskjed selv hvis noe er galt. Derfor er det ekstra viktig at vi som ledere følger godt opp tilbudet de eldre får. Jeg som mellomleder hadde tross alt ansvar for å sikre at sårbare eldre fikk forsvarlig helsehjelp.


Søvnplager - og klump i magen
Jeg måtte bruke kvelder og helger for å kunne følge både pasienter og ansatte opp og tiden strakk aldri til. Det førte til at jeg konstant gikk med en klump i magen og hadde dårlig samvittighet. Dette holdt meg våken om natten.

71 prosent av alle mellomledere i kommunehelsetjenesten opplever søvnproblemer, viser Lederundersøkelsen 2020, som ble gjennomført av Norsk sykepleierforbund. De knytter søvnplagene til forhold ved jobben. 

Da jeg ble mellomleder, spøkte flere kolleger med at jeg måtte få meg en resept på sovemedisin. Men det var et alvor bak spøken. Flere av mine kolleger som hadde samme stilling, måtte bruke medisin for å klare å sove.

Problematisk fravær
I tillegg til søvnproblemene er sykefravær også en utfordring, både for bransjen og for mellomlederne. Gjennomsnittlig sykefravær i kommunehelsetjenesten er på 11 prosent. Til sammenligning ligger samlet sykefravær på tvers av bransjer på 5,9 prosent, viser tall fra siste kvartal i 2021. 

Som mellomleder hadde jeg totalansvar for min avdeling. Dette innebar ansvar for personale, HMS, pasienter, økonomi, lønn, turnus, kompetanse utvikling pluss mye mer. På grunn av det høye sykefraværet kunne jeg i de verste ukene bruke over halve arbeidstiden min på å ringe inn vikarer for ansatte som var syke. Det sier seg selv at jeg da ikke hadde mye tid igjen til å følge opp andre viktige ting i avdelingen.

På akkord med verdiene
Jeg har alltid vært opptatt av de eldre pasientene. Jeg kjente at i denne jobben måtte jeg gå på akkord med egne verdier i forhold til hvordan jeg ønsket at det skulle være. Det ble for liten tid til god planlegging, kompetanseheving og kvalitetssikring.

Vi vet for eksempel at mange eldre ønsker å få dø hjemme og at valgfrihet for de som ønsker dette er en prioritering fra norske myndigheter (Meld. St. 24, 2019–2020). En forutsetning for å kunne tilby lindrende behandling i hjemmet er tilgjengelig tverrfaglig kompetanse, tid og kontinuitet. Dessverre er ikke forutsetningene for dette til stede i dagens hjemmetjeneste.

Verdighetsenteret mener at myndighetene må sikre at det blir færre ansatte per leder, at det blir tilstrekkelig støttestab og at det satses videre på kompetanseheving for ledere – før flere slutter eller må begynne med sovemedisin.