Kvinne med natur bak
Frivillighet og kultur

Oslo kommune fikk teste vårt nye fagdag-tilbud!

– Vi ønsket å kurse våre ansatte i forbindelse med Frivillighetens år. Vi ønsker økt samskaping med nærmiljø og frivilligheten, sier Merete Øyberg i Sykehjemsetaten i Oslo.

Publisert 11. mai 2022 Tekst: Kristine Askvik Foto: Johnny Vaet Nordskog

I midten av april arrangerte Verdighetsenteret en fagdag med temaet “Samarbeid med og ivaretakelse av frivillige i eldreomsorgen” for Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

– I forbindelse med Frivillighetens år i år så valgte vi å ha frivillighet som tema i 2022, sier Merete Øyberg (på bildet øverst). Hun spesialkonsulent i Avdeling kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten i hovedstaden.

20 deltakere på digital fagdag

Det var tjue deltakere fra kommunen. Deltakerne var ansatte på langtidshjem og helsehus som har frivillighetskoordinering som en av sine arbeidsoppgaver.

Kursholderne var Verdighetsenterets rådgivere Beate Magerholm og Susanne Solvi Fagerbakke.

– Temaet treffer også godt opp mot etatens arbeid generelt om å legge til rette for samarbeid med nærmiljø og frivillighet, sier Øyberg.

– Hva tenker du om fagdagen?

– Det var en solid faglig og pedagogisk gjennomføring av fagdagen. Det viste både muntlig tilbakemeldinger fra deltagere og den skriftlige evalueringen. Fagdagen gav oss faglig rådgiving, opplæring og mulighet for erfaringsdeling slik at vi kan ta det med videre i vårt arbeid med å videreutvikle vår tjeneste til beste for beboerne. Det muliggjør for økt kompetanse blant ansatte som kan bidra til utvikling, økt samarbeid og samskaping med nærmiljø og frivilligheten.

"Ivaretakingshjul"

Oslo kommune var først ut til å få tilbud om fagdagen “Samarbeid med og ivaretakelse av frivillige i eldreomsorgen”. Nå kan kommuner bestille fagdagen til sine ansatte. Fagdagen varer fra 9 til 15 på en avtalt dag og er digital.

Rådgiver Beate Magerholm forklarer hvordan fagdagen er bygget opp.

– Fagdagen består av foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid rundt tematikken samarbeid med, og ivaretaking av, frivillige i eldreomsorg. Vi tar utgangspunkt i Verdighetsenterets «Ivaretakingshjul» (se under) og fører deltakerne gjennom «frivilligreisen fra Innledning av samarbeid, videre til oppstart av samarbeidet, kontinuerlig ivaretaking av frivillige og til avslutning av samarbeidet.

Grafisk modell

Fire steg for ivaretakelse av frivillige

  • Innledning av samarbeid: Forankring hos ledelse og hos medarbeidere, Kartlegging av behov og samarbeidspartnere, hvordan komme i kontakt?

  • Oppstart av samarbeidet: Møte den frivilliges interesse, første møte med frivillig, første oppdrag, oppfølging etter første oppdrag

  • Kontinuerlig ivaretakelse av frivillige: Faglig og sosialt påfyll, veiledning, dialog, kulturbygging i virksomheten

  • Avslutning: Årsaker og håndtering, hvordan få til den gode avslutningen


– I etterkant sender vi en oppsummering med faglig innledning for hvert av stegene samt hva som kom frem i gruppene – noe som kan være et utgangspunkt for videre arbeid med tematikken, forklarer Magerholm (på bildet under).

Målgruppe for fagdagen er ansatte og ledere i kommunens eldreomsorg.

Dersom en kommune ønsker å bestille en slik fagdag anbefaler Magerholm også invitere med deltakere fra frivillig sektor, slik at man sammen kan komme frem til de gode løsningene.

– En fagdag om ivaretakingshjulet vil bidra til økt kompetanse på å tilrettelegge for et godt samarbeid med frivillige i eldreomsorg, sier Magerholm.

Lærer og voksne studenter i forgrunn.


Verdighetsenteret ønsker at virksomheter som ønsker å samarbeide med frivillige kan få en felles kompetanseplattform. Gjennom foredrag og erfaringsutveksling med utgangspunkt i kommunens nåværende praktisk vil deltakerne kunne komme frem til et godt grunnlag for felles rutiner for hvordan de ønsker å samarbeide med og ivareta frivillige.

Dette håper vi du skal få i løpet av fagdagen:

  • Økt kompetanse på samarbeid med frivilligheten

  • Økt bevissthet rundt hvilke muligheter

  • Økt forståelse for relevante utfordringer og hvordan møte dem

  • Styrket internt samarbeid rundt feltet frivillighet i eldreomsorg

  • Konkrete tips og råd til arbeidet med frivillige i eldreomsorg

  • Deltakerne blir inspirert og motivert til videre arbeid


Ønsker du å vite mer eller bestille en fagdag? Kontakt Beate Magerholm her.