Tilskotsordning til kommunar for kompetanseheving innan lindrande behandling

Helsedirektoratat ynskjer å styrke kvaliteten i det kommunale tilbodet til personar, og deira pårørande, som har behov for lindrande behandling og omsorg. I denne samanheng vert det utlyst tilskot til kompetanseheving.

Publisert 20. jan. 2023

Ordninga med tilskot vert forvalta av statsforvaltaren i 5 utvalde fylker, på vegne av Helsedirektoratet. For råd og rettleiing kan ein kontakta statsforvaltarembetet som behandlar søknad for aktuelt fylke, Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket ein skal søkja for.

Sjå Helsedirektoratet sine nettsider for meir informajsjon om tilskotsordningaKompetanseheving

Verdighetsenteret kan bistå med kompetansehevande tiltak! Sjå nettsida vår for informasjon om fagdagar, kurs og etterutdanningar.