Innledning

Bakgrunn

Verdighetsenteret sitt verdifundament er at sårbare gamle og deres pårørende skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Vi vektlegger sosial integrering og solidaritet, likeverd, gode holdninger, samt faglig og personlig kompetanse. Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg har sitt utgangspunkt i hospicefilosofien og Verdens helseorganisasjon sin definisjon på palliasjon.

Om lag halvparten av alle dødsfall i Norge skjer på sykehjem, og om lag 15 % dør i hjemmet. Eldre som bor på sykehjem eller mottar tjenester fra hjemmesykepleien er sykere og har mer komplekse utfordringer enn før. Eldre pasienter skiller seg fra yngre, både medisinsk og psykososialt. De kjennetegnes av økt forekomst av organsvikt og redusert funksjon, både kognitivt, mentalt og fysisk. Disse aldersforandringene gir redusert reservekapasitet og økt sårbarhet. Dette krever mer av de ansatte som skal ivareta behovene for pleie og omsorg. Faglig kompetanse bidrar til økt trygghet hos pleiepersonalet, noe som er svært viktig når det gjelder ivaretakelse av pasienter i livets sluttfase. I fagplanen har vi tatt hensyn til nasjonale føringer, Samhandlingsreformen og NOU 2017:16 På liv og død. Behovet for kompetanse innen palliativ omsorg i kommunehelsetjenesten er stort og økende. 

Målgruppe 

Hovedmålgruppen er fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og helsefagarbeidere, ansatt på sykehjem og i hjemmetjenestenEtterutdanningen har også relevans for helsepersonell ansatt på sykehus, legevakt, helsehus, etc 

 Formål  

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige/eksistensielle aspekter ved livets slutt.  

Utdannelsens innhold og oppbygging 

Oversikt over tema

Det undervises i følgende tema: 

 • Palliasjon og livets slutt 
 • Forhåndssamtaler og palliativ plan 
 • Geriatri og palliasjon 
 • Demens og palliasjon  
 • Symptomlindring i palliativ og terminal fase 
 • Symptomlindring ved covid– 19 
 • Åndelig og eksistensiell omsorg 
 • Sykdom og død i ulike kulturer 
 • Etikk 
 • Hjemmedød 
 • Stell av døde 
 • Kommunikasjon 
 • Sorg 
 • Ivaretakelse av pårørende og etterlatte 
 • Ivaretakelse av hjelperen 

Oppbygning  

Utdannelsen består av to nettbaserte samlinger á to dager. Kunnskapen vil bli gitt i form av videoforelesning, interaktive quiz og videomøter med diskusjon og erfaringsutveksling.  Nettundervisningen vil bli gjennomført på læringsplattformen Canvas og verktøyet Zoom vil bli brukt for videomøter. Innholdet i undervisningen bygger på nyeste forskning og relevant faglitteratur. 

 Læringsmål 

Deltakerne skal: 

 • Kjenne til hospice-filosofien og sentrale begreper innen palliasjon 
 • Ha kunnskap om verktøyene forhåndssamtaler og palliativ plan  
 • Ha kunnskap om symptomlindring, spesielt i terminal fase 
 • Ha kunnskap om hvordan helsepersonell kan tilrettelegge for god palliativ omsorg for pasient og pårørende  
 • Ha kjennskap til kommunikasjonsmetoder i møte med pasient og pårørende 
 • Ha kunnskap om ivaretakelse av pårørende og etterlatte, inkl. barn
 • Ha kunnskap om ivaretakelse av hjelper 
 • Kunne reflektere over etiske problemstillinger og egen rolle 
 • Kjenne til hvordan helsepersonell kan ivareta pasientens åndelige og eksistensielle behov 
 • Kjenne til ulike kulturers syn på alvorlig sykdom og død 

Samling 1  

På samling 1 gjennomgås følgende tema og prosedyrer:  

 • Palliasjon og livets slutt  
 • Forhåndssamtaler og Palliativ plan  
 • Den geriatriske pasienten  
 • Medikamentell symptomlindring og lindrende sedering ved livets slutt  
 • Vanlige symptomer og lindring palliativ og terminal fase: 
  • Dyspné  
  • Angst og uro 
  • Smerte  
  • Kvalme og oppkast, obstipasjon og diaré  
  • Delirium  
  • Andre (væske, vannlatning, kløe, kramper)  
 • Væske og ernæring til palliative pasienter 
 • Munnstell  
 • Åndelig og eksistensiell omsorg  

   Samling 2  

På samling 2 gjennomgås følgende tema og prosedyrer: 

 • Demens og palliasjon 
 • Etisk refleksjonBehandling versus overbehandling  
 • Etisk refleksjon: Pasienteksempel fra KEK  
 • Hjemmedød  Erfaringer fra hjemmesykepleien, usikker på om me får dette til her? 
 • Stell av døde  
 • Ivaretakelse av pårørende og etterlatte
 • Kommunikasjoog den vanskelige samtalen  
 • Sykdom og død i ulike kulturer  
 • Ivaretakelse av hjelperen  
 • Frivillighet og palliasjon  

Kreditering

Etterutdanningen er godkjent:

 • Som meritterende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie i NSF 
 • For klinisk fagstige i Fagforbundet og Delta