Frivillighet og kultur

10 tips – slik kan din arbeidsplass styrke samarbeidet med frivillige

Samarbeider dere med frivillige om å skape en god hverdag i eldreomsorg? Få tips om hvordan dere kan styrke samarbeidet.

Publisert 01. apr. 2022 Tekst: Kristine Askvik Foto: Silje Katrine Robinson

– Vi har ti råd til hvordan ledere, frivillighetskoordinatorer og medarbeidere kan skape en god kultur for samarbeid med frivillige i eldreomsorg. Dette er også hovedtema i etterutdanningen vår Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, sier Beate Magerholm, rådgiver ved Verdighetsenteret, sier Beate Magerholm, rådgiver ved Verdighetsenteret.

Noen som allerede har satt de ti tipsene ut i live er Karmøy kommune. På bildet øverst er sykehjemsleder Jarle Halvorsen (til venstre) sammen med frivillig Paal Thorkildsen fra Karmøy Røde Kors og sykehjemsbeboer Peder Jakob Tvedt (98).

– Når samarbeidet med de frivillige er satt i system kjenner de ansatte de frivillige og de vet når de kommer for å gjennomføre en aktivitet. De frivillige vil kunne oppleve at de er ønsket, og at de bidrar med noe positivt, forklarer Magerholm.

Se her: Vi har ledige plasser på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg med oppstart høsten 2022.

– Hvis frivillige ikke blir møtt på en god måte, hvis de opplever å ikke bli sett eller hørt eller hvis det gjentatte ganger ikke er tilrettelagt for at de kan gjennomføre aktivitet, kan det være at de mister motivasjonen, og at de etter hvert avslutter samarbeidet, sier Magerholm.

Avklaringer rundt utfordringer og etablering av gode rutiner for samarbeid med frivillige kan bidra til at begge parter er trygge på rammene for samarbeidet. Det vil kunne bli større handlingsrom for de frivillige og et samarbeid som varer over tid og er til gjensidig glede.

10 tips til din arbeidsplass:

  1. Kartlegg behov. Ved å kartlegge behovene til dem som skal delta på aktivitetene får dere et tilbud som gjenspeiler interessene og ønskene til dem som skal benytte det.
  2. Kartlegg samarbeidspartnere. Hvem samarbeider dere med i dag, og hvilke potensielle samarbeidspartnere finnes det i lokalt organisasjonsliv? Har dere frivilligsentral eller flere i nærmiljøet? Det er positivt å se på bredden av organisasjoner i lokalmiljøet. Kartlegg også andre mulige samarbeidspartnere, som for eksempel barnehager og skoler.
  3. Kartlegg egne ressurser. Hvilke ressurser har dere som kan være til nytte for dem dere skal samarbeide med? Kanskje har dere noen lokaler som kan komme frivillige til nytte? Har dere kompetanse som dere kan bidra med på organisasjonens medlemsmøter eller frivilligsentralens frivilligsamling? (Oppgave: Gjensidighet i samarbeidet – «vinn-vinn», side 57)
  4. Etabler et samarbeid med organisasjonen/frivilligsentralen. Det er nyttig med et møte hvor dere kan avklare forventninger til samarbeidet på overordnet nivå. Det kan anbefales å ha en skriftlig samarbeidsavtale med en bestemt varighet.
  5. Utvikle rutiner for godt samarbeid. Tydelige rutiner for hvordan dere skal innlede og ivareta samarbeid med frivillige er viktig. Dersom rutinene samles og gjøres lett tilgjengelig for både ledere, ansatte og frivillige vil dette kunne bidra til forutsigbarhet for alle involverte. For eksempel en rutineperm som er tilgjengelig på personalrommet. Det er positivt om ansatte og frivillige samarbeider om å utvikle rutinene. (Oppgave: «God oppfølging av frivillige», side 13)
  6. Funksjonsbeskrivelse for frivillighetskoordinatoren. Det er en styrke at det finnes en fast kontaktperson for de frivillige blant de ansatte. Dersom det finnes en slik funksjon i virksomheten bør det være en tydelig funksjonsbeskrivelse. (Oppgave: Frivillighetskoordinatoren, s. 51)
  7. Inviter til introduksjonssamtale. I en introduksjonssamtale tilrettelegges det for en rolle- og forventningsavklaring med den frivillige. Den frivillige kan fortelle om sin motivasjon og sine ønsker for samarbeidet, og høre hvilke forventninger virksomheten har. Taushetserklæring kan underskrives. (Oppgave: «Rolle- og forventningsavklaring, en mal for den innledende samtalen», side 33 Verdighetsenteret har også noen ferdige maler som kan være nyttig. Ta kontakt så deler vi gjerne)
  8. Sett frivillighet på agendaen. Gjør samarbeid med frivillige til et tema på arenaer for kompetanseheving og informasjonsutveksling slik at det blir en naturlig del av informasjonsflyten i virksomheten. Det bidrar til at ledere og ansatte i virksomheten har kunnskap om hvordan det kan tilrettelegges for et godt samarbeid, og en oversikt over de frivillige og deres motivasjon. Ha aktivitet og frivillighet som et naturlig punkt på for eksempel morgenmøtet, avdelingsmøtet, ledermøtet, faglunsjen, rapporten ved vaktskifte. (Oppgave: «En god kultur for samarbeid med frivillige», s. 21)
  9. Lag et årshjul/en aktivitetsplan. I et årshjul eller en aktivitetsplan kan det legges inn en samlet oversikt over aktiviteter. Det blir da lett for alle ansatte å orientere seg om hvilke aktiviteter som skal skje, hvem som skal bidra som frivillig og når de kommer.
  10. Anerkjenn innsatsen. Det er viktig for alle å bli sett og hørt. Hils de frivillige velkommen og si takk for innsatsen når de går. Ser dere positive ringvirkninger av innsatsen de gjør? Husk å si det til dem. Skap gjerne møteplasser hvor frivillige og ansatte kan møtes, for eksempel jevnlige frivilligsamlinger, julefest og sommerfest.