en eldre mann i stua prater sammen med sykepleier

Hjemmetjenesten bidrar til at eldre kan bo trygt hjemme

Regjeringen har lansert reformen Bo trygt hjemme som skal bidra til at flere eldre skal kunne leve et aktivt liv og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem. En forutsetning for å oppnå dette, er tilstedeværelsen av kompetente fagfolk med tilstrekkelig kapasitet til å levere kvalitative, gode helsetjenester.

Publisert 24. jan. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Hilde Kleppestø og Nina Berntsen
bildet viser Osteriedet omsorgsboliger Alver

Liv Iren Romarheim er sykepleier og jobber i hjemmetjenesten i Alver kommune, en times kjøretur fra Bergen.
Hun har lang erfaring fra både sykehus og kommunehelsetjenesten. De siste 16 årene har hun vært tilknyttet hjemmetjenesten på Ostereidet, som har ansvar for å yte tjenester til brukere som bor innen det geografiske området.

I tillegg bemanner hjemmetjenesten 28 omsorgpluss-boliger, som er en mellomting av et hjem og en institusjon. Boenhetene består av private leiligheter med et fellesareal der måltider blir servert. Personale er tilgjengelig 24/7.

Hjemmetjenesten er givende

Liv Iren uttrykker at jobben hennes i hjemmetjenesten på Ostereidet er variert og givende.

– Jeg setter pris på kombinasjonen av å besøke eldre som bor hjemme i kommunen og samtidig være til hjelp for beboere i omsorgpluss-boligene. Arbeidsoppgavene mine er varierte, og jeg får møte mange flotte mennesker som trenger hjelp med både små og store utfordringer, forteller hun.

Ostereidet hjemmetjeneste har 54 faste ansatte og to lærlinger. I tillegg til de 25 som bor i omsorgpluss-boligene, er det 68 brukere som får hjelp i egne boliger. Dette inkluderer folk som bor både langt til fjells, ved fjorden og innerst i fjordarmene.

Sykepleier ordner medisiner i dosett i Hjemmetjenesten

Blant de mange eldre Liv Iren hjelper, er en dame som bor alene i et stort hus like ved fjorden. Liv Iren tar seg tid til å lytte mens hun ordner dosetten.

– Mange av de eldre vi møter på rundene våre, har behov for å dele litt fra hverdagen sin. Det gir oss verdifull innsikt om hvordan medisiner virker eller ikke. Jeg synes dette er noe av det viktigste vi gjør, observere og samtale med den enkelte. På denne måten kan vi være til god hjelp og får gode rapporter som vi følger opp kontinuerlig, forklarer Liv Iren.

– Jeg har en utrolig givende jobb og får møte mange flotte eldre mennesker som fortsatt kan bo hjemme på grunn av oss i hjemmetjenesten. Det er fint å tenke på.
Liv Iren Romarheim

Arbeidet i hjemmetjenesten krever at de ansatte mestrer ulike faglige utfordringer samtidig som de må håndtere krevende kjøreforhold og utfordrende arbeidsmiljø.

– I hjemmetjenesten må vi være litt «potet». Vi må kunne mye om altmulig. Vi kan heller ikke være lettskremt, mørkredd eller redd for glatte veier, sier Liv Iren.

Helsearbeidere strekker seg langt

Pasientene har ofte komplekse utfordringer. Hjemmetjenesten blir dermed godt kjent med beboerne, og følger dem tett. Gjennom dager med omsorg, stell, mye glimt i øyet, humor, sang og mye mer. De ansatte helsearbeiderne strekker seg langt for å gi brukerne god livskvalitet.

bildet viser eldre mann og sykepleier som ser inn i kjøleskapet

Liv Iren har også kontakt med en annen bruker. Han heter Berger og bor avsidesliggende, i et hus som ble reist for flere generasjoner siden. Han deler historier om et varmt naboskap og omsorgsfulle barn som alltid stiller opp. Likevel, uten hjemmetjenesten, ville ikke Berger hatt muligheten til å bli boende hjemme. For Liv Iren gir det glede å tenke på at hennes arbeid bidrar til at eldre som Berger kan fortsette å bo hjemme lengre.

– Vi gjør ikke alltid så mye på hvert besøk, men det at vi kommer og bidrar, gjør at mange eldre opplever trygghet og dermed kan bo hjemme lengre.

I Bo trygt hjemme-reformen understrekes nettopp dette; å sikre at enkeltpersoner og deres pårørende kjenner seg trygge på et tjenestetilbud med tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og kvalitet er tilgjengelig når behovet oppstår.

Trygghet i eget hjem

I 2023 gjennomførte Senter for omsorgsforskning en kunnskapsoppsummering om hva som er viktig for at eldre som bor hjemme, skal føle seg trygge. Fra brukerperspektivet kom det frem at å bli møtt av dyktige fagfolk som kjenner den eldre og viser omsorg, er helt essensielt for opplevelsen av trygghet i eget hjem.

Liv Iren beskriver det å komme tett på livet til brukerne og deres pårørende som noe unikt ved å jobbe i hjemmetjenesten.

– Å trå inn i noens hjem og samtidig utøve sykepleierfaget krever en fin balansekunst. Jeg må vise særlig respekt for den enkelte, anerkjenne deres privatliv og samtidig skape et arbeidsmiljø i deres hjem der jeg kan utføre mine oppgaver på en faglig forsvarlig måte.

sykepleiere hjelper med intravenøst utstyr

Oppgavene som skal utføres i hjemmetjenesten er mange, og stadig sykere pasienter bor hjemme. Dette stiller høye faglige krav til helsepersonell som jobber i tjenesten. Liv Iren forteller at hun opplever å få brukt hele bredden av sin kompetanse som sykepleier i hjemmetjenesten.

– Her er jeg borti alt fra avanserte prosedyrer, akutte situasjoner som hjerneslag til lindring ved livets slutt og ivaretaking av de pårørende.

I en kunnskapsoppsummering om hvilke forhold helsepersonell anser som viktige for å sikre trygge kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, fremheves nødvendigheten av kompetanseutvikling både blant de ansatte og lederne. Dette anerkjennes som avgjørende for å sikre kvalitet og trygghet i tjenesteleveransen. Oppsummeringen fremhever også at tilgang til tid og muligheter for faglig oppdatering for personalet, er en forutsetning.

Liv Iren forteller at Alver kommune har vert gode til å prioritere kompetanseutvikling til ansatte i eldreomsorgen. Blant annet har flere ansatte deltatt på etterutdanningene ved Verdighetsenteret, som tilbyr lavterskel etterutdanninger for fagutdannet helsepersonell som jobber med eldre i kommunehelsetjenesten.

– I en hektisk hverdag er det vanskelig å finne tid til faglig oppdatering og refleksjon. Det er derfor helt avgjørende at arbeidsgiver legger til rette for at vi ansatte skal få faglig påfyll, sier hun.

skrive rapport

Referanseliste:

  • Hartviksen, T.A, Dybdahl Jakobsen, M. Andfossen N.B. (2023). Trygg i eget hjem? – fra et tjenesteperspektiv: En kunnskapsoppsummering om hvilke forhold som ifølge helsepersonell er viktige for å sikre trygge kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. Senter for omsorgsforskning, Gjøvik 2023
  • Magnussen, S.M, Øvern, K.M, Andreassen Devik, S. (2023). Trygg i eget hjem? – fra et brukerperspektiv: En kunnskapsoppsummering om hvilke forhold eldre hjemmeboende erfarer er viktige for at de skal føle seg trygge i eget hjem. Senter for omsorgsforskning, Gjøvik 2023
  • Stortingsmelding nr. 24 (2022-2023). Fellesskap og meistring - Bu trygt heime. Helse og omsorgsdepartementet.