fire personer står sammen smilende i samedrakt
Frivillighet og kultur

Karasjok satser friskt på frivillighet i eldreomsorgen

Etter innholdsrike dager med stort engasjement – ser vi nå starten på et spennende samarbeid med Karasjok kommune, som vil heve kompetansen rundt frivillighet i eldreomsorgen.

Publisert 28. mai 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Marion Rodgers Løseth

– Dette besøket har gitt oss verdifull kunnskap og innsikt om hvordan eldreomsorgen fungerer helt nord i landet vårt. Vi har også fått se hvilken sentral rolle den samiske kulturen spiller i både lokalsamfunn og frivillig praksis i eldreomsorgen.

– Vi har hatt gode møter hvor vi blant annet presenterte vår helt ferske kommuneveileder "Godt samarbeid med frivillige". Karasjok kommune satser bredt på frivillighet i sin nye helse- og omsorgsplan, forteller Marion Rodgers Løseth, leder avdeling for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

– Dette er starten på et spennende samarbeid med Karasjok kommune – og vi håper de vil få god bruk for veilederen vår. Der skisseres grunnelementer som frivillighetssatsningen kan hvile på. Nøkkelord er solid organisering, kompetanse og dialog.

– Mange kommuner ønsker å etablere et godt samarbeid med frivillig sektor og aktører i nærmiljøet for å styrke sosial kontakt og aktivitet i eldreomsorgen. Vi oppfordrer de kommunene som ønsker å ha en satsing på dette til å ta kontakt og benytte seg av vår kunnskap og veiledning rundt frivillighet i eldreomsorgen.

– Verdighetsenteret kan reise ut til den enkelte kommune med skreddersydde opplegg for fagdager. Kommunene kan også få veiledning på kunnskapsgrunnlag til planer og oppfølging av planarbeidet, sier Marion videre.

«Vi må sette ting i system, det er helt klart, og nå ser vi tydeligere for oss hvordan vi kan sette i gang».
Fagdag-deltaker om kommuneveilederen.

– Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger på fagdagene fra deltakerne. De løftet spesielt frem at de hadde fått en bedre forståelse av hva frivillig innsats er, sammenlignet med blant annet dugnadsarbeid og pårørenderollen, sier assisterende kommunedirektør i Karasjok, Johanna Unga

Under fagdagene i Karasjok ble det også arrangert et folkemøte i samarbeid med Karasjok kommune hvor kommunen presenterte arbeidet med sin nye helse- og omsorgsplan, og vi fikk et godt innblikk i frivillighetens plass i Karasjok-samfunnet.

Viktige diskusjoner kom opp, og vi erfarte nok en gang at det er nødvendig å være svært tydelig på at kommunens hensikter er å spare penger eller «bruke» frivilligheten til å erstatte helsepersonellets oppgaver. Frivillig innsats er et supplement, de frivillige skal selvsagt ikke utføre helsefaglige oppgaver.

Joikeklubb for eldre

På folkemøtet da vi diskuterte hvordan en kan skape gode møteplasser lokalt, kom det opp mange gode ideer. Deriblant et initiativ til å starte en joikeklubb med en musikkterapeutisk tilnærming for eldre.

Den lokale demensfroeningen og den lokale pensjonistforeningen holdt også et innlegg om sitt viktige arbeid. Det finnes ikke noe ord for demens i det samiske språket. Arbeidet til den lokale demensforeningen er derfor svært viktig for å jobbe med stigmaet til sykdommen.

På kommunestyremøtet fikk Verdighetsenteret holde et innlegg om kompetansetilbudet og arbeidet vårt med å veilede kommuner innen frivillighet for kommunestyret i Karasjok før orienteringen om arbeidet med kommunens nye helse-og omsorgsplanen startet.

Smilende dame holder en bok
Frivilligheten i eldreomsorgen skal være et supplement, noe som kan øke livskvaliteten til den enkelte og et verdifullt bidrag inn i lokalsamfunnet, sier Johanna Unga som var begeistret for vår helt ferske kommuneveileder.