fire smilende damer ser i kamera

Øygarden med styrket satsing på frivillighet

Øygarden kommune signerte nylig en samarbeidsavtale med Verdighetsenteret for å bygge kompetanse på frivillighet.

Publisert 26. apr. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Vigleik Brekke, Øygarden kommune

– Avtalen vil gi oss viktig spesialkompetanse innen satsing på frivillighet, livsglede og innføring av nye arbeidsmetoder, sier kommunalsjef for Helse og Velferd i Øygarden, Line Barmen.

Hun viser til at Øygarden får stadig flere eldre innbyggere, og de har som mål om at kommunen skal være aldersvennlig og et godt sted å bo hele livet (på bildet bak f.v; kommunalsjef for Helse og velferd Line Barmen, spesialrådgjevar Janne Mo (Helse og velferd). Framme f.v; Julie Tessem fra Verdighetsenteret og kommunalsjef for Kultur og samfunn Silje Haukedal)

Verdighetsenteret har tidligere bistått kommunen i utviklingen av en frivillighetsmodell som førte til flere frivillige på besøk til sykehjem, omsorgsboliger og til hjemmeboende eldre.

Et sentralt grep var å ansette en fagperson på frivillighet som kunne ha et overordnet ansvar for å iverksette, følge opp og tilpasse modellen. Dyktige frivillighetskoordinatorer i virksomhetene fanget opp behov og organiserte aktiviteter i samarbeid med frivilligsentralen og frivillige organisasjoner.

– Nå ønsker vi å jobbe fram en fornyet bærekraftig modell, som primært retter seg mot eldre som bor hjemme, men samtidig mot eldre som mottar heldøgns tjenester fra Helse og velferd, forteller kommunalsjefen.

Veiledning og kompetanse

Avtalen innebærer blant annet veiledning fra Verdighetsenteret om hvordan kommunen strategisk kan møte nye behov, utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom frivillige og helse- og omsorgstjenestene. Kommunen legger samtidig til rette for at ansatte og samarbeidspartnere i frivillig sektor kan delta på kurs og etterutdanninger som Frivillighet i eldreomsorg og Praktisk implementering.

undervisning i klasse

– Vi er veldig fornøyde med at Øygarden kommune jobber så bra med å forankre frivilligheten i helse- og omsorg i sitt planverk. Dette har betydning for kontinuiteten og gjør satsingen mindre sårbar.

– En slik helhetlig og systematisk tankegang vil gi dem mye tilbake i tiden som kommer. En kommune som er klar for å satse på frivillighet kan med enkle grep utrette mye med ny frivillighetskompetanse. I tillegg får de med seg nyttig erfaringsdeling fra andre kommuner ved å delta på våre praksisrettede etterutdanninger og kurs, forteller rådgiver på avdeling Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret, Julie Tessem.

Verdighetsenteret er et tverrfaglig kompetansesenter innen eldreomsorg, men modellen og systemtankegangen er overførbar og aktuell for andre velferdsfelt i kommunen.

Fordeler ved å bli samarbeidskommune

  • Tilgang til veiledning fra Verdighetsenteret over tid
  • Faglig påfyll om samarbeid med frivillige gjennom våre etterutdanninger og kurs
  • Hjelp til å sette frivilligheten i system
  • Nettverk og erfaringsdeling med andre kommuner som satser på frivillighet i
    helse- og omsorgssektoren

Det er kostnadsfritt å bli samarbeidskommune med Verdighetsenteret og veiledning tilbys etter kapasitet. Våre formidlingstilbud kan bestilles etter gjeldende satser og samarbeidskommuner prioriteres ved stor etterspørsel.

Samarbeidet til hver enkelt kommune tilpasses etter deres behov.

– Kommuner og virksomheter som prioriterer å legge til rette for samarbeid med frivillig sektor, vil kunne ta sjumilssteg når det kommer til de psykososiale og kulturelle aspektene ved omsorg. Gevinstene av å forankre og legge til rette for samarbeid allerede nå, er kraftfulle uansett størrelse på kommunen, sier avdelingsleder for Frivillighet og kultur, Marion Rodgers Løseth.

– Frivillighet kommer ikke av seg selv og vi bidrar gjerne med vår kompetanse til flere kommuner som er klare for å satse på et systematisk frivillighetsarbeid. Det er bare å ta kontakt, sier hun.