Skip to content

Om Verdighetsenteret

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter. Vårt mål er at alle sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom.

Våre viktigste verktøy er opplæring, fagutvikling, informasjonsarbeid og forskningsformidling. Vi jobber for å utvikle og implementere ny kunnskap. Vi ønsker å engasjere pårørende og pasienter, helsepersonell, frivillige, politikere, beslutningstakere og media.

Vårt mål
For å nå vårt mål om en verdig alderdom for alle, ønsker vi å løfte frem strategier som gir gamle best mulig helse, autonomi, omsorg, trivsel og livskvalitet. Vi har særlig fokus på den voksende gruppen med demens. Vi satser på tverrfaglige opplæringstiltak for ansatte innen eldreomsorg. Vi styrker og kvalitetssikrer det frivillige omsorgs – og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer.

Våre utdanningsprogrammer
Våre to grunnpilarer er utdanningene Omsorg ved livets slutt  og Frivillighetskoordinator. Til sammen har over 600 personer gjennomførst udanningene. Deltakerne er fra alle landets fylker. Kursene tar opp nye deltakere hvert semester.

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid
Vi driver med forskningsbasert utviklingsarbeid. Våre prosjekter er tverrfaglige og praksisnære og gjennomføres i samarbeid med både forskningsmiljø og fagfolk som jobber tett på sårbare gamle i hverdagen.

Våre arrangementer
Vi arrangerer Verdighetskonferansen annen hvert år, og deler årlig ut Omsorgsprisen. Vi samarbeider med BIFF, Bergen Bergen Røde Kors, Kunst- og designhøyskolen og Lønborg videregående skole om arrangemenet En dag for verdighet hver høst.

Våre kontorer
Verdighetsenteret er en selvstendig stiftelse, med kontorer i Bergen Røde Kors Sykehjem og ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

Verdighetsenteret finansieres av Fagforbundet og over statsbudsjettet. Senteret er en del av Omsorgsplanen 2020, som er forankret i Stortingsmelding 29, Morgendagens Omsorg. Senteret er også forankret Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020) (pdf).