10 tips som kan styrke samarbeidet med frivillige i eldreomsorg

Frivillighet kan redusere ensomhet og styrke aktivitet og fellesskap. Dette forutsetter et godt og systematisk samarbeid med frivillig sektor i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Publisert 13. jul. 2023

Samarbeid med frivillige i nasjonale planer

Kommunene har de siste årene jobbet for å iverksette kvalitetsreformen for eldre – «Leve hele livet», hvor aktivitet og fellesskap for alle har vært grunnleggende mål.
Samarbeidet med frivillige trekkes frem som viktig. Folkehelsemeldingen og den nye eldrereformen «Bu trygt heime» gjør det samme.
Det å skape levende lokalsamfunn som er universelt utformet slik at alle kan ta tilbudene i bruk, trekkes frem som et viktig satsningsområde.

Vi møter mange som jobber med eldre som målgruppe. Over hele landet ser vi hvordan frivillige legger til rette for at de som har vansker med å selv oppsøke aktivitet og fellesskap – kan delta på de tilbudene som finnes i nærmiljøet. Verdighetsenteret støtter opp om betydningen av frivillige som viktige samarbeidspartnere i arbeidet for god folkehelse.

Kunnskap om frivillighet er avgjørende

amarbeid er det behov for at partene har kunnskap om hverandre for at samspillet skal bli godt. Dette er avgjørende også når frivillige skal bidra i omsorgssektoren. Ledere og medarbeidere i kommunen bør ha kunnskap om frivillig sektor og frivillige, og de frivillige bør ha kunnskap om kommunen og de menneskene de skal gjøre en frivillig innsats inn mot.

– Vi har noen tips til hvordan ledere, frivillighetskoordinatorer og medarbeidere kan skape en god kultur for samarbeid med frivillige i helse- og omsorgssektoren, sier Beate Magerholm, rådgiver ved Verdighetsenteret. Hun inviterer alle som har spørsmål rundt dette til å ta kontakt.


10 tips


1. Kartlegg behov.
Ved å kartlegge behovene til målgruppen for aktivitetene får dere et tilbud som gjenspeiler interessene og ønskene til dem som skal benytte det.

2. Kartlegg samarbeidspartnere. Hvem samarbeider dere med i dag, og hvilke mulige samarbeidspartnere finnes det i lokalt organisasjonsliv? Det er positivt å se på bredden av organisasjoner i lokalmiljøet. Har dere en frivilligsentral eller flere i nærmiljøet? Kartlegg også andre mulige samarbeidspartnere, som for eksempel barnehager og skoler.

3. Kartlegg egne ressurser. Hvilke ressurser har dere som kan være til nytte for dem dere skal samarbeide med? Kanskje har dere noen lokaler som kan komme frivillige til nytte? Har dere kompetanse som dere kan bidra med?

4. Etabler et samarbeid med organisasjonen/frivilligsentralen. Det er nyttig med et møte hvor dere kan avklare forventninger til samarbeidet på overordnet nivå. Det kan anbefales å ha en skriftlig samarbeidsavtale med en bestemt varighet.

5. Utvikle rutiner for godt samarbeid. Tydelige rutiner for hvordan dere skal innlede og ivareta samarbeid med frivillige er viktig. Dersom rutinene samles og gjøres lett tilgjengelig for både ledere, ansatte og frivillige vil dette kunne bidra til forutsigbarhet for alle involverte. Det er positivt om ansatte og frivillige samarbeider om å utvikle rutinene.

6. Frivillighetskoordinering på tjenestestedene. Verdighetsenteret anbefaler at det prioriteres tid til å koordinere samarbeidet med frivillige. Ansvaret for dette bør tydelig plasseres hos en nøkkelperson som vi velger å kalle frivillighetskoordinator. Ved å opprette en slik funksjon på tjenestestedene tilrettelegges det for en konsekvent og god mottakelse og ivaretakelse av frivillige på tvers av kommunens helse- og omsorgssektor.

7. Inviter til introduksjonssamtale. I en introduksjonssamtale tilrettelegges det for en rolle- og forventningsavklaring med den frivillige. Den frivillige kan fortelle om sin motivasjon og sine ønsker for samarbeidet, og høre hvilke forventninger virksomheten har. Taushetserklæring kan underskrives.

8. Sett frivillighet på agendaen. Gjør samarbeid med frivillige til et tema på arenaer for kompetanseheving og informasjonsutveksling slik at det blir en naturlig del av informasjonsflyten i virksomheten. Ha aktivitet og frivillighet som et naturlig punkt på for eksempel morgenmøtet, avdelingsmøtet, ledermøtet, faglunsjen, rapporten ved vaktskifte.

9. Lag et årshjul/en aktivitetsplan. I et årshjul eller en aktivitetsplan kan det legges inn en samlet oversikt over aktiviteter. Det blir da lett for alle ansatte å orientere seg om hvilke aktiviteter som skal skje, hvem som skal bidra som frivillig og når de kommer.

10. Anerkjenn innsatsen. Det er viktig for alle å bli sett og hørt. Hils de frivillige velkommen og si takk for innsatsen når de går. Ser dere positive ringvirkninger av innsatsen de gjør? Husk å si det til dem. Skap gjerne møteplasser hvor frivillige og ansatte kan møtes, for eksempel jevnlige frivilligsamlinger, julefest og sommerfest.

Ønsker du mer kompetanse innen tematikken?

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg (oppstart høst: september og november)

Digitalt lederkurs, august (gratis, men krever påmelding)

Digitalt lederkurs, oktober (gratis med krever påmelding)

Konferansen Frivillighet og aktivitet i eldreomsorg (Oslo)