Digital hjemmehjelp

Prosjektleder: Elin Myran, dagleg ledar Odda/Ullensvang Frivilligsentralar

Prosjektstart: Sommer 2021

Prosjektet foregår i: Ullensvang kommune

Involverte i prosjektet: Ullensvang kommune, Jondal Frivilligsentral, Odda/Ullensvang frivilligsentralar

Målgruppe: Hjemmeboende eldre

Prosjektet er utvikla som en del av etterutdanninga Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Fornøyde eldre

Bistand i den digitale revolusjonen

De eldre trenger i dag mer innføring og bistand til å øke sin digitale kompetanse, og det har vist seg utfordrende å klare å dekke opp behovet slik det er i dag. Gjennom å bygge opp en base med teknisk kompetente frivillige ved frivilligsentralen, ønsker Ullensvang kommune å gi et tilbud til hjemmeboende eldre som av ulike årsaker sitter mye hjemme. Mange har vansker med å delta på tilbud om digital opplæring som i dag finnes på frivilligsentralen, og det er et behov for å kunne få et slikt tilbud i eget hjem. Mange eldre har ikke erfaring med dagens moderne digitale utstyr og plattformer som samfunnet i større og større grad baserer seg på, både på informasjonssiden og for eksempel banktjenester. Ved å øke kunnskapen hos de eldre vil det medføre at færre faller utenfor deltakelsen i samfunnet, og de vil være i stand til å ha bedre oversikt over egen økonomi og helsesituasjon. Samtidig vil flere ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, i tråd med Leve hele livet. Frivillige som ønsker å være med i prosjektet vil få det utstyret de trenger, god opplæring og et supportsenter på frivilligsentralen som de kan kontakte dersom de møter utfordringer.

Slik kan du gå frem:

Lag en kursplan for frivillige på 4-5 kvelder med ulike tema, som er inkluderende, hyggelig og sosial. Inkluder hjemmetjenesten til å fortelle om behovet til de hjemmeboende, og hvordan man forholder seg til ulike situasjoner som kan oppstå. Samarbeid med kommunens IKT-avdeling om innkjøp av utstyr og kompetanse på utstyrssiden. Inviter til informasjonsmøte gjennom aviser, lokalradio og sosiale medier. Her kan du gå gjennom hvordan man melder seg frivillig, fortelle om sikkerhet og personvern, og fortelle om kurskveldene. Til de eldre kan det utarbeides et lettfattelig skriv med stor skrift, som kan formidles via hjemmetjenesten, mens annen informasjon om tilbudet kan spres via kommunens og frivilligsentralenes nettsider, sosiale og tradisjonelle medier.

Og gode tips:

Det vil være lettere å rekruttere frivillige når de vet at de vil få rett utstyr, at de skal yte en konkret bistand, og har et støtteapparat i ryggen. Vektlegg det sosiale på kurskveldene. Siden de frivillige kan få tilgang til sensitiv informasjon er det viktig at de signerer på taushetsplikt før de starter. Kartlegg om det finnes nasjonale, regionale eller lokale støtteordninger for prosjekter som dere kan søke støtte fra.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret på lth@verdighetsenteret.no så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg