Eldre og yngre kvinne steller i hagen

Ny reform med fokus på fellesskap, mestring og gode helsetjenester

Fredag 17. juni ble ny eldrereform - Fellesskap og meistring - Bu trygt heime lagt frem. Verdighetsenteret ønsker ny reform velkommen.

Publisert 23. jun. 2023

De overordnede målene med reformen er å bidra til at eldre kan bo lengre hjemme, og at det skal være gode helsetjenester og tilpassede boformer tilgjengelig for dem som har behov for det.

Vi vil særlig trekke frem to satsningsområder:

  • Levende og aldersvennlige lokalsamfunn som støtter opp om aktivitet, deltakelse og møte mellom generasjoner.
  • At de som jobber nærmest de eldre har riktig kompetanse og får mer ansvar og tillit.

Det skal jobbes for å skape levende lokalsamfunn som er universelt utformet slik at alle kan ta tilbudene i bruk. Frivillig sektor trekkes frem som en viktig bidragsyter. Vi ser gjennom vårt arbeid at det er behov for et godt samarbeid med frivilligheten. Frivillige vil blant annet kunne bidra til at de som har vansker med å selv oppsøke aktivitet og fellesskap kan delta i det levende lokalsamfunn har å tilby.

Vi er glade for å se at gode rammevilkår for frivillig sektor er et satsningsområde. Et godt samarbeid med kommunen er trukket frem som en av faktorene for å sikre gode rammevilkår.

Regjeringen understreker at det er viktig å få til samskaping mellom kommuner, innbyggere, sivilsamfunn og næringsliv. Hvordan dette skal gjøres skal utredes og vi bidrar gjerne med kompetanse og ressurser i arbeidet.

Verdighetsenteret jobber tett på frivillighetskoordinatorer og andre med ansvar for samspillet med frivillige i helse og omsorgssektoren. Vi ser et tydelig behov for kunnskap og kjennskap til frivillighet i kommunene.

Verdighetsenteret bidrar til godt samarbeid med frivillig sektor og nærmiljø gjennom:

Vi er også glade for å se at regjeringen vil hjelpe kommuner med å sikre nok personell med rett kompetanse. Verdighetsenteret opplever at etterspørselen og behovet for livslang læring er stor. Gjennom vårt tilbud om lavterskel etterutdanninger får helsepersonell fra hele landet økt og oppdatert kompetanse og kunnskap.

Vi bidrar med kompetanseheving til helsepersonell gjennom:

Vi synes også at det er flott at regjeringen i denne reformen vil satse på forskning og kunnskapsbasert praksis gjennom flere tiltak. At implementering av ny kunnskap i helsetjenesten er utfordrende, er vi på Verdighetsenteret kjent med. På bakgrunn av dette startet vi i 2022 opp en ny etterutdanning for ansatte i kommunen som arbeider med implementering. Målet med etterutdanningen er å gi deltakerne praktiske verktøy og strategier, i tillegg til kunnskap om implementeringsprosessen. Vi er derfor spesielt glade for å se at regjeringen vil legge til rette for å øke utvikling og implementering av forskningsresultat i helse- og omsorgstjenesten, som et av flere tiltak i denne reformen.

Verdighetsenteret ønsker ny reform velkommen, og ser frem til å bli med på det viktige arbeidet.